O-STA

Statistični urad: dodatno pojasnilo k predstavitvi podatkov o trgu dela na današnji novinarski konferenci

Pozdravljeni,

glede na morda ne dovolj pojasnjeno statistično spremljanje trga dela dodajamo naslednje:

Pojasnilo k predstavitvi podatkov o trgu dela:


Na današnji novinarski konferenci se je izkazalo, da struktura prebivalstva morda ni najbolje razložena. Prebivalstvo po Anketi o delovni sili lahko delimo na dve veèji skupini: aktivno in neaktivno prebivalstvo. Posebno kategorijo predstavljajo osebe, mlajše od 15 let, ki po mednarodno dogovorjenih definicijah ne sodijo med delovno sposobno prebivalstvo, in jih uvršèamo med neaktivno prebivalstvo.

Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivni in brezposelni. Delovno aktivno prebivalstvo lahko nadalje razdrobimo na tri veèje kategorije: zaposlene (osebe v rednem delovnem razmerju, pogodbeno delo, delo za neposredno plaèilo, delo prek študentskega servisa), samozaposlene in pomagajoèe družinske èlane.

Najveè neaktivnih prebivalcev predstavljajo upokojenci (477.000), 149.000 je uèencev, dijakov in študentov, poleg že omenjenih mlajših od 15 let (292.000) obstaja še kategorija "drugi neaktivni" (114.000). Vprašanje novinarja z RTV Slovenija se je nanašalo na to kategorijo, in sicer zanimalo ga je, kdo sodi v to kategorijo.

V kategorijo "drugi neaktivni" sodijo osebe, ki bodisi ne išèejo dela, bodisi ga niso pripravljeni sprejeti v dveh tednih po koncu anketiranja, ali pa ne izpolnjujejo obeh pogojev. Analiza kaže, da je bilo med "drugimi neaktivnimi" zanemarljivo malo tistih, ki išèejo delo, a ga niso pripravljeni sprejeti v dveh tednih po koncu anketiranja; leta 2011 jih je bilo 3.000.

Med tistimi, ki niso iskali dela (111.000), jih je najveè navedlo nezmožnost za delo (invalidnost, bolezen) kot razlog, da dela ne išèejo (47.000 oz. 42,3 %). Drugi najpogostejši razlog so bili osebni razlogi (28.000 oz. 25,0 %). Med pogostejše razloge spadajo še preprièanje, da dela ni na voljo in skrb za otroke in/ali starejše, ki potrebujejo pomoè (5,6 oz. 5,5 %).

Lenart Lah, Oddelek za statistiko delaPrav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar
Odnosi z javnostmi
Statistični urad RS
Litostrojska 54, SI-1000 Ljubljana
www.stat.si
T.: 01 241 64 58
---------------------------------


Spoštovani,

vljudno Vas vabimo na posebno novinarsko konferenco,v torek, 9. oktobra 2012, ob 10.30
v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,
v stavbi D.S.U., Litostrojska cesta 54, Ljubljana.Tokrat Vam bomo predstavili:

· pregled razmer na trgu dela od 90. let prejšnjega stoletja do vključno leta 2012 - to področje je prikazano tudi v pravkar izdani publikaciji "Od pripravništva do upokojitve";

· glavne demografske značilnosti starejšega prebivalstva v Sloveniji in posledice starajočega se prebivalstva na upokojevanje.

Trg dela in upokojevanje bosta predstavila Lenart Lah (Oddelek za statistiko dela) in Barica Razpotnik (Oddelek za demografske statistike), vsebino pa bo povezovala mag. Irena Križman, generalna direktorica.


Veselimo se Vaše udeležbe.

Nasvidenje v torek!


Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar
Odnosi z javnostmi
Statistični urad RS
Litostrojska 54, SI-1000 Ljubljana
www.stat.si
T.: 01 241 64 58
---------------------------------