O-STA

Vabilo na skupščino delničarjev

Spoštovani,

vabimo vas na 23. skupščino delničarjev Telekoma Slovenije, ki je sklicana za jutri, 6. februarja 2013, ob 14. uri v multimedijski konferenčni dvorani Telekoma Slovenije na Cigaletovi 17 v Ljubljani. Na dnevnem redu skupščine sta izplačilo vmesne dividende in imenovanje članov nadzornega sveta.

Po statutu Telekoma Slovenije skupščina delničarjev veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 51 odstotkov zastopanega osnovnega kapitala družbe (prvi sklic). Če v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z enakim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je treba v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic). 23. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije je bila sklicana 28. decembra 2012. V vabilu je izrecno navedeno, da če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 15. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Vljudno vabljeni,

Boris Ziherl
Služba za odnose z javnostmi

T: +38612341422, www.telekom.si