O-STA

Zadnja seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije v tem mandatu

Načrtovani letošnji dobiček je 50 milijonov evrov

Ljubljana, 25. april - Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je včeraj sestal na svoji zadnji seji v tem mandatu. Članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, mandat poteče jutri, 26. aprila. Kot je znano, je skupščina delniške družbe februarja imenovala nove člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Člani nadzornega sveta v novi sestavi so Adolf Zupan, Bernarda Babič, Borut Jamnik in Tomaž Berločnik. Dve mesti v nadzornem svetu ostajata nezasedeni najmanj do naslednje skupščine, ki je predvidena 20. junija, saj sta dva imenovana člana takoj po seji skupščine odstopila.

Nadzorni svet je obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije. Revidirani rezultati se bistveno ne razlikujejo od že objavljenih nerevidiranih poslovnih rezultatov. Skupina Telekom Slovenije je v letu 2012 ustvarila 793,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za štiri odstotka manj kot v letu 2011. Upad poslovnih prihodkov je bil zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in splošnih negativnih trendov v klasični fiksni in mobilni telefoniji pričakovan. Kljub temu so v skupini dosegli čisti dobiček v višini 43,7 milijona evrov, kar je za 28 odstotkov ali 9,7 milijona evrov več kot v letu 2011. Čisti dobiček presega tudi napovedanega in je rezultat sprejetih ukrepov za optimizacijo poslovanja . Dobiček iz poslovanja je znašal 62,5 milijona evrov, kar je za 0,7 milijona evrov manj kot leto prej. EBITDA je dosegla 241,6 milijona evrov in ima 30,5-odstotni delež v poslovnih prihodkih. Naložbe v osnovna sredstva so znašale 128,1 milijona evrov.

Pomemben podatek za dolgoročno stabilnost poslovanja je tudi zmanjšanje zadolženosti Telekoma Slovenije. Večja posojila, ki bremenijo družbo, so bila najeta v obdobju gospodarske konjunkture pred sedanjo krizo, ko so širili poslovanje na tuje trge. Neto finančni dolg so lani znižali kar za 15 odstotkov oziroma za 58,3 milijona evrov. Ob koncu leta je neto finančni dolg znašal 330,3 milijona evrov.

V Skupini Telekom Slovenije načrtujejo, da bodo v letu 2013 dosegli čisti dobiček v vrednosti 50 milijonov evrov, EBITDA bo znašala do 245 milijona evrov, medtem ko bodo za naložbe v osnovna sredstva namenili okrog 130 milijonov evrov.

Člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije v sedanji sestavi so bili mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž Kalin, dr. Marko Hočevar, dr. Jaro Berce, mag. Nataša Štelcer, Franci Mugerle kot predstavniki kapitala ter Milan Richter, Brane Sparavec in Martin Gorišek kot predstavniki zaposlenih. Predsednik nadzornega sveta Tomaž Berginc je ob zaključku mandata poudaril: "Delo sedanjega nadzornega sveta lahko ocenim kot dobro. Delovali smo v času najtežjih gospodarskih razmer v zgodovini samostojne Slovenije in odpravljali posledice nekaterih odločitev vodstva družbe iz prejšnjih obdobij. Sprožili in soustvarjali smo nekatere prelomne dogodke, pomembne za Telekom Slovenije in njegovo celotno skupino. Pri tem mislim predvsem na združitev Telekoma Slovenije in Mobitela, ki je bila pretrd oreh za vse naše predhodnike, lotili smo se prenove poslovnih procesov, konsolidacije posameznih družb iz skupine in številnih drugih ukrepov za čim bolj učinkovito poslovanje. Resda smo želeli še več, toda, objektivno vzeto, smo v danih splošnih gospodarskih razmerah in v panogi delovanje Skupine Telekom Slovenije obrnili v pravo smer. Za to gre zahvala vsem prizadevnim članom nadzornega sveta ter upravi in vodstvu Telekoma Slovenije, s katerima smo lahko konstruktivno sodelovali."

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za odnose z javnostmi