O-STA

Nadzorni svet potrdil poročilo o poslovanju družbe

NADZORNI SVET OBRAVNAVAL POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE PETROL IN DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA V PRVIH TREH MESECIH LETA 2013

Ljubljana, 15. maj 2013 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 1. seji obravnaval in potrdil Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2013.

Skupina Petrol posluje v konkurenčnem okolju, na katerega močno vplivajo svetovna in domača gospodarska gibanja. Slovenija in Hrvaška, ki sta Petrolova največja prodajna trga, se že nekaj let soočata z zaostrenimi gospodarskimi razmerami, ki se odražajo v padcu gospodarske aktivnosti, slabi plačilni disciplini, nelikvidnosti in stečajih podjetij, zniževanju zasebne potrošnje ter rasti brezposelnosti in se še zaostrujejo. Zaostrene gospodarske razmere so upoštevane pri pripravi plana poslovanja za leto 2013. Glede na zahtevne gospodarske razmere je skupina Petrol dosegla dobre poslovne rezultate.

Prihodki od prodaje skupine Petrol so bili realizirani v višini 947 milijonov evrov. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 80,8 milijona evrov. Poslovni izid iz poslovanja je bil realiziran v višini 20,3 milijona evrov. EBITDA je znašal 30 milijonov evrov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 12,4 milijona evrov, kar je 4 % manj kot v enakem obdobju leta 2012 in 20 % več kot je bilo planirano.

Dobre finančne rezultate poslovanja v prvih treh mesecih leta 2013 je skupina Petrol dosegla s prodajo 641,1 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 7 % več kot v prvih treh mesecih leta 2012, 55,8 mio m3 zemeljskega plina, kar je 8 % več kot v enakem obdobju lani, ter 16,5 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 2 % manj kot v enakem obdobju leta 2012. Poleg tega je skupina Petrol prodala tudi 1,1 TWh električne energije, kar je 116 % več kot v prvih treh mesecih leta 2012. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2013 realizirala 117,4 mio EUR prihodkov, kar je 9 % manj kot v enakem obdobju leta 2012. Konec marca 2013 je skupina Petrol poslovala preko 464 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 315, na Hrvaškem 93, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 8, v Črni gori 5 in na Kosovu 6.

Skupina Petrol si bo z aktivno prodajno politiko ter nadaljnjo optimizacijo vseh poslovnih procesov prizadevala za zmanjšanje vplivov negativnih gospodarskih trendov na poslovanje. Z doseženimi rezultati skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem.


Irena Prijović
namestnica predsednika nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana