O-STA

Nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2012

Ljubljana, 17. maj 2012 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 39. seji obravnaval in potrdil Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2012. Petrol je kljub zaostrenim razmeram dosegel dobre prodajne rezultate.

Skupina Petrol tudi v letošnjem letu nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj je prvo trimesečje zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati, kljub temu, da so gospodarske razmere v Sloveniji, v Evropski uniji ter na trgih JV Evrope, kjer posluje skupina Petrol, še vedno zaostrene in da cene naftnih derivatov na svetovnih trgih ves čas rastejo.

Prihodki od prodaje skupine Petrol, realizirani v višini 903 mio EUR, so bili 21 % višji kot v prvih treh mesecih leta 2011. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 87 mio EUR, kar je 11 % več kot v prvih treh mesecih lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja je bil realiziran v višini 24 mio EUR, kar je 13 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. EBITDA je znašal 33,4 mio EUR, kar je 14 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, čisti poslovni izid pa je bil realiziran v višini 12,9 mio EUR, kar je 32 % več kot v enakem obdobju leta 2011.

Prihodki od prodaje naftno-trgovske dejavnosti v Sloveniji in EU so v prvih treh mesecih leta 2012 znašali 661 mio EUR, kar je 21 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, prihodki od prodaje naftno-trgovske dejavnosti na trgih JVE so znašali 158 mio EUR, kar je 5 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, prihodki od prodaje energetske dejavnosti pa 84 mio EUR, kar je 59 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Dobre finančne rezultate poslovanja v prvih treh mesecih leta 2012 je skupina Petrol dosegla s prodajo 598 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 9 % več kot v prvih treh mesecih leta 2011, 51 mio m3 zemeljskega plina, kar je 3 % več kot v enakem obdobju lani, ter 17 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 29 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Poleg tega so prodali tudi 522 tisoč MWh električne energije, kar je 106 % več kot v prvih treh mesecih leta 2011. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2012 realizirala 129 mio EUR prihodkov, kar je 17 % več kot v enakem obdobju leta 2011.

V obravnavanem obdobju je skupina Petrol upravljala s 30 koncesijami za oskrbo s plinom. Konec marca 2012 je skupina Petrol poslovala preko 453 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 313, na Hrvaškem 86, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 7, v Črni gori 6 in na Kosovu 4.


# # #

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .