O-STA

22. redna Skupščina delničarjev NLB d.d.

11. junij 2013

Nov 7-članski nadzorni svet NLB, dokapitalizacija v višini 500 mio evrov

Predstavniki delničarjev NLB so se danes, 11. junija, zbrali na 22. skupščini delničarjev. Delničarji so izvolili sedem članov nadzornega sveta NLB v novem štiriletnem mandatu in podprli predlog SOD za povečanje osnovnega kapitala NLB za največ 500 mio evrov (odobreni kapital), kar je več od prvotnega predloga. Uprava in nadzorni svet sta prejela razrešnico za poslovno leto 2012, za revizorja v letu 2013 pa je bila imenovana družba Ernst &Young d.o.o. Ob pričetku skupščine je bilo prisotnih 91,7 % delnic z glasovalno pravico.

NLB je zaradi visokega obsega oblikovanih rezervacij in oslabitev leto 2012 zaključila z izgubo v višini 304,9 mio evrov, pred rezervacijami in oslabitvami pa je dosegla pozitiven rezultat v višini 318,4 mio evrov. Enako velja tudi za NLB Skupino, ki je leto 2012 zaključila z izgubo v višini 273,5 mio, dobiček pred rezervacijami pa je znašal 299,0 mio evrov.

Predsednik uprave je ob predstavitvi poslovnih rezultatov za leto 2012 spregovoril o globljih vzrokih zanje. Slabitve in rezervacije banke zaradi slabšanja posojilnega portfelja so resda glavni razlog za visoke izgube NLB in njene skupine. Opozoril je, da se že vse od leta 2007 poslabšujejo tudi poslovni rezultati pred rezervacijami. To je predvsem posledica padanja obrestnih prihodkov v luči padanja obsega poslov in zniževanja obrestne marže. Poudaril je, da sicer nujna sanacija slabih terjatev in krčenje stroškov nikakor nista dovolj, da bi se dolgoročno poslovni rezultati izboljšali. Poleg preseka s preteklostjo je zato nujna celovita preobrazba banke. Cilj je vitka, bolj učinkovita in strateško usmerjena banka, ki je osredotočena na stranke, se hitreje odziva na njihove potrebe in spremembe v okolju. V okviru prenove banke bo pomembna tudi prenova poslovne kulture. Tekoče poslovanje se bo izboljšalo po izvedbi temeljitega procesa preobrazbe, ki lahko negativne trende zavre, jih obrne in banko ponovno povrne k pozitivnemu poslovanju. V svojem nagovoru delničarjem je izpostavil, da so prizadevanja za znižanje stroškov že obrodila rezultate. Stroški NLB Skupine v prvem četrtletju 2013 so znašali 81,3 mio EUR, kar je 7,1 mio EUR oziroma 8% manj kot v prvem četrtletju 2012. V 2013 NLB optimizira stroške še bolj aktivno. V zadnjih treh letih so se stroški zniževali med tremi in štirimi odstotki letno, v letošnjem prvem četrtletju pa za osem oz. devet odstotkov.

Akcijski načrt za kapitalsko krepitev banke

NLB je sprejela in izvaja Akcijski načrt za dokapitalizacijo oz. kapitalsko krepitev banke, ki je kombinacija dveh ukrepov: povečanja kapitala in prenosa dela terjatev na DUTB. Kot je znano bo NLB prenesla cca. 2 mrd EUR bruto vrednosti sredstev, ocenjena prenosna vrednost znaša 1 mrd EUR, formalni procesi cenitve še potekajo. To naj bi zadoščalo za krepitev kapitalske ustreznosti, kot jo zahteva Banka Slovenije. Predsednik prave NLB Janko Medja je ocenil, da bi banka prvi paket sredstev na slabo banko lahko prenesla do konca junija, dokapitalizacijo pa bi nato okvirno izvedli do konca julija. Oba ukrepa predstavljata potencialno državno pomoč in sta zato predmet presoje in predhodne odobritve Evropske komisije.
Uprave verjame, da bo dokapitalizacijo v letu 2013 zadnja dokapitalizacija, saj bo skupaj s prenosom sredstev na slabo banko in celovito preobrazbo NLB dolgoročno vzdržna, zdrava in konkurenčna in ne bo več potrebovala državne pomoči.

Vodilna banka - največja zavezanost k integriteti organizacije in posameznikov

Predsednik uprave Medja je posebno pozornost namenil področju skladnosti poslovanja. Vodstvo banke si prizadeva vzpostaviti visoko integriteto in visoko etično organizacijsko kulturo, to področje pa umešča med deset ključnih za preobrazbo NLB. Za kakovost poslov v prihodnje bo treba preprečevati nastanek okoliščin, ki lahko privedejo do korupcije, neetičnih ravnanj ter ogrožanja transparentnosti in integritete. Uprava je dinamiko razčiščevanja sumov škodljivih dejanj letos precej okrepila, tako da postopki v teku pokrivajo že več kot tretjino vseh slabih posojil NLB. NLB je lani ugotovila in prijavila deset sumov nepravilnosti, letos pa že 24.

Področje skladnosti poslovanja je banka kadrovsko okrepila, priprava celovitega Načrta integritete za preprečevanje prevar in zlorab pa je prednostna naloga tega organizacijskega področja.

Forenzična preiskava preteklega poslovanja LHB in NLB InterFinanz še teče

Forenzična preiskava poslovanja LHB in NLB InterFinanz za obdobje 2003 - 2012 je na osnovi sklep 20. skupščine delničarjev NLB (14.12.2012) izvedla družba Ernst & Young. Preiskava še ni zaključena in bo trajala predvidoma do junija 2013. Uprava NLB pričakuje, da bosta v vseh primerih ugotovljenega pomanjkanja dolžne skrbnosti uprava in nadzorni svet ene in druge družbe sprožila ustrezne (pravne) postopke.

10 ključnih prioritet preobrazbe NLB

Predsednik uprave NLB je ob koncu povzel še 10 ključnih prioritet preobrazbe NLB. Poslovne prioritete banke so akcijski načrti prestrukturiranja 100 ključnih komitentov, novi posli na področju poslovanja s podjetji in s prebivalstvom ter fokus na razvoj segmenta malega in srednjega podjetništva, ki je motor za razvoj vsake družbe. Med prednostnimi nalogami procesne narave je prenova kreditnega procesa in izvedba prve faze reorganizacije s poudarkom na hitri in kvalitetni odzivnosti do strank, optimizaciji procesov in stroškov ter povečevanju prihodkov. Z izvedbo prve faze reorganizacije bo manjše število vodstvenih nivojev, manj birokracije, neposrednejši kontakt s strankami in vodij s sodelavci, tudi manj direktorjev. Poleg integritete in skladnosti poslovanja med prioritete spadata še izvajanje načrta izstopa iz ne-strateških dejavnosti (vključno s prenosom na DUTB) ter učinkovito upravljanje z (zastavljenimi, zaseženimi) nepremičninami. Regulatorni prioriteti sta dokapitalizacija v letu 2013 in zaključek procesa odobritve državne pomoči (RS) z Evropsko komisijo.

Delničarji podelili razrešnico upravi in NS

Skupščina delničarjev se je v nadaljevanju seznanila z delitvijo bilančnega dobička za leto 2012 in podelila razrešnico upravi ter nadzornemu svetu NLB za poslovno leto 2012. V nadaljevanju skupščine so delničarji potrdili nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe (SOD) in za revizorja imenovali revizijsko družbo Ernst &Young d.o.o.

Nadzorni svet NLB bo po novem imel 7 članov

Skupščina je sprejela tudi več sprememb in dopolnitev Statuta NLB. Na predlog SOD so delničarji potrdili zmanjšanje število članov nadzornega sveta NLB, in sicer na 7 članov. V primeru predčasnega prenehanja mandata so nadomestne volitve na naslednji skupščini, prej pa le, če bi število nadzornikov padlo pod štiri. Nadzorni svet je sklepčen, če so navzoči štirje člani, pri soglasjih upravi pa jim mora biti na seji pet.

Imenovani novi člani nadzornega sveta

V nadaljevanju je skupščina delničarjev odločala tudi o izvolitvi članov nadzornega sveta v novem štiriletnem mandatu. Za nove člane so bili na predlog SOD izvoljeni: France Arhar (ZBS), Goran Katušin (SID banka d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG d.o.o.), dr. Sergeja Slapničar (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Tit A. Erker (BP plc.), Miha Košak (VTB Capital plc.) in Uroš Ivanc (Zavarovalnica Triglav).Kar zadeva sejnine članom nadzornega sveta banke in članom njegovih komisij še naprej ostajajo v veljavi obstoječe, sprejete na 17. Skupščini delničarjev.

Osnovni kapital NLB se lahko poveča za največ 500 mio evrov

Skupščina delničarjev NLB je na predlog SOD s spremembo statuta pooblastila upravo banke, da lahko s soglasjem nadzornega sveta brez dodatnega skupščinskega sklepa v obdobju petih let osnovni kapital banke enkrat poveča za skupaj največ 500 mio evrov z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne ali stvarne vložke (odobreni kapital). Nove delnice se lahko izdajo izključno za zagotovitev kapitalske ustreznosti banke pod pogoji, ki jih določi domači ali tuj regulator (BS ali EBA) ali Evropska komisija. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic v primeru, da nove delnice vpiše Republika Slovenija ali z njo povezane osebe, če s tem soglaša nadzorni svet banke.

Skladno s tem je bil predlog o povečanju osnovnega kapitala NLB z denarnimi vložki umaknjen.


Odnosi z javnostmi NLB