O-STA

Letošnji ukrepi v NLB že pozitivno vplivajo na tekoče poslovanje

Nadzorni svet NLB d.d. se je včeraj, 6. novembra, sestal na svoji peti redni seji, na kateri je obravnaval poročilo o poslovanju NLB in NLB Skupine banke v devetih mesecih letošnjega leta, pričakovanja za zadnje četrtletje 2013 in se posvetil obravnavi procesov prestrukturiranja banke, ki po devetih mesecih že izkazujejo prve pozitivne premike.
Pred učinki slabljenja kreditnega portfelja iz preteklosti, banka v prvih devetih mesecih letošnjega leta izkazuje stabilen rezultat. Primerjava devetmesečnega poslovanja leta 2013 z letom 2012 (brez upoštevanja slabitev za kredite ter z izločitvijo enkratnih dogodkov) kaže, da je banka uspela stabilizirati poslovanje.

Redno/tekoče poslovanje banke

NLB ohranja svoj tržni delež v večini segmentov poslovanja, krči stroške, posluje z večjo odzivnostjo in boljšo komunikacijo s strankami in javnostmi. V obdobju januar-september 2013 je NLB skupina dosegla dobiček pred rezervacijami v višini 51,8 mio EUR.
Predvsem zato, ker je banka z januarjem uvedla bolj konzervativno metodologijo knjiženja obrestnih prihodkov, so se neto obrestni prihodki sicer zmanjšali za 35% v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Ob uporabi enake metodologije bi bilo znižanje (kot posledica znižanja obrestonosne aktive tako v letu 2012 kot tudi v letu 2013) bistveno manjše. Redni neobrestni prihodki so primerljivi z lanskimi, z izjemo visokega enkratnega pozitivnega učinka v 2012 zaradi predčasnih odkupov kapitalskih instrumentov z diskontom.
Nadzorniki so na današnji seji pozitivno ocenili uspehe na področju stabilizacije obrestnih in neobrestnih prihodkov ter tudi tekoče tržne aktivnosti banke. Seznanili so se z uspehi na področju depozitnega in kreditnega poslovanja, pri kartičnem poslovanju ter na drugih konkretnih področjih.
Pri stroških je zaradi izvajanja ukrepov banke za racionalizacijo opazen trend zniževanja. Na nivoju NLB d.d. so v primerjavi z enakim obdobjem lani stroški nižji za 7%. Na nivoju NLB Skupine pa so stroški nižji kar za 11%. Stroški dela, ki predstavljajo več kot polovico vseh stroškov skupine, so se v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta znižali za 13%, pri čemer pa so se na primer stroški dela zaposlenih na individualni pogodbi v NLB d.d. znižali za več kot 19%, kar kaže, da je banka te stroške na vodstvenih nivojih optimizirala še bolj odločno kot na drugih.
Bilančna vsota banke je konec septembra 2013 dosegla 10.870,4 mio EUR. V prvih devetih mesecih 2013 se je znižala za 617,0 mio EUR oziroma za 5%. Bilančna vsota skupine pa je znašala 13.664,9 mio EUR in je prav tako nižja za 5%, kar je ob visoki ravni slabih posojil in ob prezadolženih gospodarstvih v regiji pričakovano in potrebno.
Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o likvidnosti banke, ki je stabilna.
Z osredotočenostjo na stroškovno učinkovitost na vseh ravneh poslovanja in pri vseh vrstah stroškov NLB Skupina po devetih mesecih leta 2013 izkazuje izjemno optimizacijo kljub velikim enkratnim stroškom neodvisnega pregleda portfelja, stres testov ter mnogih drugih izrednih aktivnosti, ki se letos odvijajo v NLB d.d.
Zaradi uspehov pri zaustavljanju padanja prihodkov ter na področju stroškovne optimizacije je mogoče že videti prve znake, ki nakazujejo možnost, da bo banka (po večletnem padanju) kmalu uspela doseči stabilizacijo rednega mesečnega rezultata pred rezervacijami in izrednimi dogodki.
V danih pogojih večletnega krčenja gospodarstva in povečane negotovosti, gre za pozitivno sporočilo o dolgoročni zmožnosti uspešnega poslovanja, saj je NLB že po letu dni intenzivnega dela vodstva banke, ki ga od jeseni vodi popolna petčlanska uprava v sodelovanju z ekipo NLB, uspela močno zavreti negativne poslovne trende na področju rednega poslovanja.

Pregled in slabljenje slabih posojil

Kljub izboljšanim trendom rednega poslovanja, pa nadzorni svet in uprava banke poudarjata, da bodo bremena preteklosti še močno vplivala na končne poslovne rezultate.
V banki intenzivno potekajo procesi analize kakovosti portfelja naložb, ki v največji meri izvirajo izpred leta 2009, kar povečuje delež slabih kreditov in je tudi v tretjem četrtletju narekovalo potrebo po oblikovanju dodatnih slabitev v višini 344,9 mio EUR (pri čemer proces pregleda portfelja s strani zunanjih izvajalcev še ni bil zaključen). Poslovni rezultat NLB Skupine po davkih je zaradi tega negativen v višini 293,5 mio EUR.
Podrobni rezultati devetmesečnega poslovanja bodo skladno s finančnim koledarjem objavljeni sredi novembra.

NLB je sredi temeljitega prestrukturiranja

Ne glede na želeno skorajšnje dokončno pripoznanje slabosti portfelja naložb iz preteklosti ter ne glede na zaviranje negativnih trendov rednega poslovanja in pozitiven rezultat pred rezervacijami, NLB Skupina še ne ustvarja zadostnega rednega rezultata z vidika dolgoročne stabilnosti, pričakovanj mednarodnih trgov, lastnikov ter drugih deležnikov. Zaustavitev trendov padanja ni dovolj, doseči je potrebno pozitiven preobrat. V NLB zato poteka temeljit srednjeročni proces prestrukturiranja, ki je edina pot do vzdržno dobičkonosne, stabilne in uspešne bančne skupine. Zato je redno poslovanje močno prepleteno s preobrazbenimi procesi, ki potekajo vzporedno in med seboj usklajeno, obenem pa pod velikim časovnim pritiskom.
Ob tem je potrebno jasno izpostaviti dejstvo, da je obseg vzdržnih prihodkov za celotni bančni sektor v zadnjih letih upadel za več kot tretjino in ob izjemno zaostrenih splošnih pogojih gospodarjenja je nemogoče računati na hiter ponoven dvig. Spričo navedenega ni alternative odločnemu znižanju stroškov v celotni panogi in enako velja tudi za NLB Skupino. V odvisnosti od sposobnosti ustvarjanja prihodkov se bo banka proaktivno, zadostno in brez odlašanja lotila morebiti dodatno potrebne racionalizacije stroškov.
Uprava banke svoja prizadevanja usmerja v tri ključne soodvisne procese sprememb, ki vodijo do nove strategije NLB. Najprej izpostavljamo, da procesi sprememb v NLB že nekaj časa potekajo v okviru pogojev in omejitev načrta za prestrukturiranje v okviru postopka za odobritev državne pomoči (ki jo je bila in jo bo NLB deležna v okviru ukrepov RS) s strani Evropske komisije. Nadalje banka izvaja večstopenjski proces reorganizacije banke po načelih vitkosti ter Program Preobrazbe, ki vsebuje prek 20 projektov razvoja organizacijskih kompetenc, katerih skupni cilj je usposobiti banko za prihodnje ponovno uspešno poslovanje.
Preobrazba NLB obsega projekte vzpostavitve novih poslovnih modelov diferenciranega tržnega pristopa, preobrazbe poslovnih procesov, izboljšanja kreditnega procesa in upravljanja s tveganji, finančnega prestrukturiranja in razvoja kadrov. Člani NS so se seznanili s potekom aktivnosti in nekaterimi že narejenimi koraki v Preobrazbi NLB, pa tudi s prvim uspešno zaključenim projektom. Ob tem je NS sprejel in pozdravil jasno pojasnilo uprave, da program obsega zgolj nujne projekte preobrazbe, s strogo kontrolo stroškov in učinkov teh projektov (na primer, projekt oblikovanja novega poslanstva in strategije banke ne povzroča dodatnih stroškov, ampak bo pokrit v okviru dodatno racionaliziranih stroškov trženja in komunikacije banke ter ne vključuje bistvenih aktivnosti prenove blagovne znamke, kot so napačno poročali nekateri mediji).
Posebno pozornost so nadzorniki namenili tudi celovitemu seznanjanju z izzivi na kadrovskem področju, še zlasti procesu zniževanja števila zaposlenih v banki z izvajanjem programa presežnih delavcev, ki je v teku. Nadzorni svet se je seznanil tudi z vplivom tržnih trendov in nujnosti sprememb v banki tudi na želen dogovor o novi kolektivni pogodbi banke. Nadzorniki so podprli upravo pri prizadevanjih, da še naprej vodi konstruktivno in v celoti transparentno komunikacijo glede teh procesov z zainteresiranimi javnostmi.

Ključni dosedanji dosežki preobrazbe

Nadzorni svet z zadovoljstvom ugotavlja, da je NLB spet dejavnejša na trgu in uspešno ohranja vodilni položaj v tržnih deležih v vseh tržnih segmentih na zelo konkurenčnem bančnem trgu, ki se tudi letos krči.
Banka je že v začetku leta z ustanovitvijo področja za nestrateške dejavnosti jasno razmejila strateški del od nestrateškega in prilagodila organizacijo izrednim izzivom, povezanim z velikim obsegom slabih terjatev. V tem okviru je banka tudi že pripravljena za prenos slabih terjatev na DUTB. Z intenzivno obravnavo podjetij z zdravimi jedri večinoma kot ključni koordinator v izjemno težkih razmerah napreduje pri razreševanju posameznih primerov razdolževanja realnega sektorja.
Banka je letos izterjala ali pa zmanjšala izpostavljenost v nestrateškem delu poslovanja za okrog 46 mio evrov. V tem okviru je med drugim s pozitivnim rezultatom prodala svoj lastniški delež v Zavarovalnici Triglav. Skupaj z drugimi lastniki je sopodpisala pogodbo za prodajo deleža v Mercatorju, pred tremi tedni pa kot zastavni upnik z drugimi prodajalci potrdila pogodbo za prodajo deleža v Heliosu.
Banki uspeva vzdržno zniževati stroške s preoblikovanjem poslovnih procesov in drugimi aktivnostmi. V obdobju devetih mesecev tega leta so stroški na ravni NLB Skupine nižji za 11%. Pri tem je vodstvo posebej pozorno, da gre za čim bolj vzdržno zniževanje stroškov, ki je utemeljeno v preoblikovanju poslovnih procesov, pri čemer ne sme utrpeti kakovost storitev ali se povečati izpostavljenost tveganjem.
NLB je začela uresničevati prvo fazo procesa reorganizacije v začetku julija 2013. Z zmanjšanjem števila organizacijskih enot na drugi in tretji vodstveni ravni za približno 15% je odločanje bolj neposredno ter hitrejše. Prepolovljeno je bilo število odločitvenih teles (komisij), poudarek je na pristojnosti vodij.
Usmerjenost k strankam se izraža v izboljšavah kreditnega procesa. Na področju mikro, malih in srednjih podjetij, ki so najbolj dinamičen del vsakega razvitega gospodarstva, banka v zadnjih mesecih najbolj intenzivno napreduje prav po zaslugi reorganizacije organizacijskih enot in poenostavljanja poslovnih procesov. Banka je med drugim razvila točkovalni model na področju kreditnih tveganj za izpostavljenosti do 20.000 evrov in s tem poenostavila proces. Čas presoje odobritve tovrstnega posojila se je v povprečju prepolovil na vsega nekaj dni, pri strankah z zdravimi kazalniki poslovanja pa na 24 ur.
Reorganizacija vpliva na število in strukturo zaposlenih, ki podpirajo poslovne procese v banki. Do konca leta 2013 bo NLB zmanjšala število zaposlenih za 228 na vseh ravneh, tudi vodstveni. Od tega bosta okrog dve tretjini tako imenovanih mehkih odhodov (upokojitve, naravna fluktuacija ipd.), nekaj manj kot 80 zaposlenih pa je vključenih v program presežnih delavcev. Pri določanju presežnih zaposlenih je banka v vseh pogledih upoštevala veljavno delovnopravno zakonodajo in obe kolektivni pogodbi ter kot vedno izčrpno komunicirala z zaposlenimi, sindikati in drugimi zainteresiranimi javnostmi. Z aktivnostmi zmanjšanja števila zaposlenih bo banka nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Cilj je, da bi imela NLB do konec leta 2014 predvidoma okrog 20 odstotkov manj zaposlenih kot ob koncu leta 2012.
S prenovo nabavnih postopkov in njihovo centralizacijo je NLB v prvem polletju 2013 ustvarila bistvene prihranke (približno milijon evrov na letni ravni), dodatno pa k racionalnejšemu poslovanju prispeva tudi izvedena prostorska optimizacija kot prvi zaključen projekt programa Preobrazbe. V šestih mesecih se je v osrednjih poslovnih stavbah preselilo več kot 800 zaposlenih in 30 organizacijskih enot. Z združevanjem poslovnih prostorov organizacijskih enot na skupno lokacijo smo okrepili neposredno komunikacijo, z umikom iz najetih prostorov pa znižali stroške najemnin za 15%. S prostorsko optimizacijo bo banka v nekaj letih prihranila preko milijon evrov.
Banka že sledi novi IT strategiji s ciljem zmanjšanja kompleksnosti aplikacij, v teku pa so aktivnosti kot tudi analize o možnostih poenotene IT infrastrukture za več slovenskih bank, kar bi pripomoglo tudi k boljši stroškovni učinkovitosti celotnega sektorja.
Posebno pozornost vodstvo banke posveča izvajanju celostnega sistema preiskovanja odgovornosti za izgube in nepravilnosti ter preprečevanja prevar in vzpostavitve najvišje ravni integritete v celotni banki. Nadzorni svet se je na seji seznanil ter zelo pozitivno ocenil poročilo uprave s tega področja, podal pa je tudi nekaj priporočil za nadaljnje delo.

Izzivi zadnjega četrtletja 2013

Zaradi zahtev Evropske komisije, da se pred odobritvijo že danih oblik državne pomoči, pričakovane dokapitalizacije in prenosa slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank opravi neodvisna in strokovna analiza, v NLB d.d. še vedno potekajo stresni testi in pregled kvalitete portfelja. Obenem pa potekajo intenzivne aktivnosti Banke Slovenije, Ministrstva za finance ter banke v okviru ukrepov po ZUKSB s ciljem zagotavljanja dolgoročne stabilnosti banke in posledično slovenskega bančnega sistema.
Ugotovitve pregleda in stresnih testov bodo lahko pomembno vplivale na rezultat poslovanja NLB d.d. v letu 2013, z načrtovano izvedeno dokapitalizacijo in prenosi slabih terjatev na DUTB pa bo banka zadostno in dolgoročno vzdržno stabilizirana, s čimer bo ponovno lahko samozavestno opravljala svojo sistemsko vlogo največje finančne institucije v državi in pomembnega igralca na trgih jugovzhodne Evrope.

Korporativno komuniciranje