O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti

Velenje, 7. februar 2014 - Svetnice in svetniki so na torkovi seji sveta odločali tudi o Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v mestni občini Velenje, ki določa vrste socialno varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence, pogoje in postopke za uresničevanje socialno varstvenih storitev v mestni občini Velenje. Socialno varstvena dejavnost v mestni občini Velenje obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov in družin.

Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira Mestna občina Velenje, in so tudi z zakonom določena obveza lokalnih skupnosti, so:

  • družinski pomočnik,
  • pomoč družini na domu,
  • storitve v socialno varstvenih zavodih (splošni in posebni socialni zavodi, domsko varstvo),
  • pogrebni stroški in
  • območno združenje Rdečega križa Velenje.

Mestna občina Velenje pa (so)financira še mnoge druge socialno varstvene storitve, ki niso njena zakonska obveza. Mednje sodijo sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino.

Nekatere spremembe in dopolnitve Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v mestni občini Velenje so posledica sprememb in dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter priporočil služb Mestne občine Velenje, pri pripravi odloka pa smo upoštevali tudi vse predloge članov Sveta Mestne občine Velenje.