O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Določena zemljišča za gradnjo stavb

Velenje, 25. februar 2014 - Kot smo vas že obveščali je Mestna občina Velenje v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (UL RS, št. 50/06 s sprem.) in na podlagi Pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo stavb (UL RS, št. 66/2013) določila za gradnjo stavb primerna zemljišča na območju mestne občine Velenje. Skladno z zakonodajo so to stavbna zemljišča (določena v prostorskem načrtu občine), na katerih je gradnja stavb dejansko mogoča oziroma glede na prostorske, naravne in druge pogoje dopustna. Podatke o za gradnjo primernih zemljiščih smo posredovali Geodetski upravi Republike Slovenije, ki je popravila vrednost teh zemljišč, tako da je ta skladna z modeli vrednotenja, kar posledično vpliva na višino davka.

Pri tolmačenju obvestil o informativnem izračunu davka na nepremičnine prihaja do nerazumevanja postopkov in izrazov v zvezi z rabo zemljišč. Namreč podatki o zemljiščih se vodijo v različnih evidencah, pri čemer občina vodi evidenco o namenski rabi zemljišč (stavbna, kmetijska, gozdna ali vodna), ki je določena v dolgoročnem prostorskem planu Mestne občine Velenje (leta 1986 ter s spremembami v letih 1992, 2004 in 2010). Lastniki zemljišč so lahko pri vseh spremembah in dopolnitvah Prostorskega plana Mestne občine Velenje sodelovali in podajali pripombe ter pobude v času javne razgrnitve in javne obravnave, kar je bilo tudi objavljeno v vseh medijih obveščanja. V preteklih letih je bil izredno velik interes lastnikov zemljišč za spremembe namenske rabe zemljišč - iz kmetijskih v stavbna zemljišča, zaradi morebitne gradnje objektov ter povečanja vrednosti nepremičnin pri prodaji, saj so bile dajatve za ta zemljišča minimalne. Nova zakonodaja pa na tem področju predvideva bistvene spremembe.

Občine so do leta 2014 odmerjale dajatev kot "nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča". Davek na nepremičnine, ki nadomešča dajatev "nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča", je predviden za vse vrste namenskih rab in poleg stavbnih zajema tudi kmetijska, gozdna in vodna zemljišča. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa se je obračunavalo samo za zazidana stavbna zemljišča, ne glede na namensko rabo.

Dokler stavbno zemljišče ni pozidano, se lahko uporablja v kmetijske namene (npr. sadovnjak, travnik, njiva, vrt, ipd.) kar predstavlja dejansko rabo zemljišča. Kar pomeni, da je namenska raba "stavbno zemljišče", dejanska raba zemljišča pa je "kmetijsko zemljišče". Večina stavbnih zemljišč je primernih za gradnjo stavb, nekatera pa zaradi naravnih ali ostalih pogojev niso.

V primeru, da lastnik zemljišča želi spremeniti namensko rabo stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozd, lahko na občino poda pobudo za spremembo (rok za oddajo pobud za spremembo namenske rabe zemljišča je podaljšan do 31. 3. 2014), ki bo obravnavana v Občinskem prostorskem načrtu, ki je v pripravi in bo predvidoma sprejet leta 2016/17. Pri tem je potrebno opozoriti, da so s postopkom povezani stroški, ki jih krije pobudnik, upoštevati pa je potrebno tudi veljavno zakonodajo, ki ureja prostorsko načrtovanje. Končna odločitev o spremembi namenske rabe pa je na strani nosilcev urejanja prostora (pristojna ministrstva Republike Slovenije).

Prav tako lahko občani, ki se z določitvijo obsega zemljišč za gradnjo stavb ne strinjajo, podajo pobudo za ponovni pregled zemljišč.

Vlogo, s pomočjo katere se lahko poda pobuda, občanke in občani dobijo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje; kletni prostori) ali pa na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (e- občina/e-vložišče). Odgovore bomo posredovali najkasneje do 25. marca 2014.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje