O-STA

26. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 24. marec 2014 - Jutri, v torek, 25. marca, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 26. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja in pobude članov sveta
 3. Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 - 2017
 4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Paški Kozjak (parcele 679/9, 680/6, 680/3) iz javnega dobra
 5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Paka (parc. št. 665/2) iz javnega dobra
 6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014
 7. Predlog Sklepa o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Konovo za leto 2014
 8. Predlog Sklepa o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec za leto 2014
 9. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014
 10. Predlog Sklepa o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav
 11. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje mestne občine Velenje
 12. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2013
 13. Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene MOV
 14. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2013
 15. Predlog Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2014-2017
 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje (po skrajšanem postopku)
 17. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013
 18. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
 19. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2013
 20. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV za leto 2013
 21. Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2013"
 22. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2013
 23. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2013
 24. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
 25. Poročilo o izvajanju mirujočega prometa v Velenju - Modre cone
 26. Poročilo Turistično-informacijskega centra Velenje za leto 2013
 27. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2013
 28. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2013
 29. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2013
 30. Poročilo o izvedenih aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2013
 31. Letno poročilo Lekarne Velenje v letu 2013
 32. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2013
 33. Odgovori na pobude in vprašanja

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.


Gradivo si prav tako lahko ogledate na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Uprava in organi MOV/Svet MOV/Aktualna seja).

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje