O-STA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013

Velenje, 26. marec 2014 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so včeraj na 26. seji obravnavali in tudi soglasno sprejeli Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013 je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je povedal, da rezultatom poslovanja v letu 2013 ni možno oporekati. Izpostavil je pomembno vlogo svetnic in svetnikov, ki so odgovorno sprejemali pomembne odločitve in podpirali projekte, ki prinašajo dobrobit občankam in občanom. "Kljub težkim gospodarskim razmeram smo ohranjali standarde, ki smo jih dosegli v preteklosti (Mestna blagajna Velenje, Čisto moje Velenje, brezplačni mestni potniški promet Lokalc ter brezplačno pravno svetovanje) in nismo zmanjševali sredstev na področju družbenih dejavnosti", je poudaril župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

V zaključnem računu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 42.551.428 evrov, odhodkov v višini 41.636.127 evrov, in presežek prihodkov nad odhodki v višini 915.300 evrov; v računu finančnih terjatev in naložb so izkazana prejeta vračila danih posojil (depozita) v višini 5.200 evrov, povečanje kapitalskih deležev v višini 50.000 evrov in prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v višini 44.800 evrov; v računu financiranja je izkazano zadolževanje v višini 2.780.453 evrov, odplačila dolga v višini 1.356.464 evrov. Povečanje sredstev na računih je izkazano v višini 2.294.490 evrov, neto zadolževanje v višini 1.423.989 evrov in neto financiranje v višini - 915.300 evrov. Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2012 je znašalo 2.389.619 evrov, stanje sredstev na dan 31. decembra 2013 je izkazano v višini 4.684.109 evrov.

Proračun za leto 2013 je bil realiziran v višini 43.042.591 evrov, kar predstavlja 89 % načrtovanega. Na manjšo realizacijo od načrtovane so vplivale predvsem spremembe dinamike pri izvedbi investicij, ki v letu 2013 še niso bile pričete ali pa se večji del njihove realizacije prenaša v leto 2014: nakup stanovanj na Gorici - 0,8 milijona evrov, program iz najemnine za komunalno infrastrukturo - 0,6 milijona evrov, program kohezije za področji oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda - 0,5 milijona evrov, energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje - 0,5 milijona evrov, športna igrišča - 0,2 milijona evrov, ureditev male dvorane v Domu kulture Velenje - 0,1 milijona evrov ter ostale investicije - 1,4 milijona evrov. Manjša je bila tudi realizacija tekočih odhodkov, in sicer so bili za 0,7 milijona evrov manjši od načrtovanih izdatki za blago in storitve in za 0,2 milijona evrov tekoči transferi.

Največ sredstev je bilo v letu 2013 porabljenih za stanovanjsko gradnjo (14 %), za oskrbo z vodo (11,7 %), za delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,3 %), za administracijo občinske uprave (7,8 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,5 %), za ravnanje z odpadno vodo (4,3 %), za programe športa (3,9 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (3,6 %), za oskrbo s toplotno energijo (3 %) in za osnovno šolstvo (2,5 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo v letu 2013 porabljenih 4.331.988 evrov oziroma 10 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 17.884.645 evrov oziroma 42 % proračuna, za investicijske odhodke 20.430.115 evrov oziroma 47 % proračuna in za proračunsko rezervo 395.844 evrov oziroma 1 % proračuna.

Pomembnejše investicije v letu 2013 so bile: nakup stanovanj na Gorici - 5.165.802 evrov, naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo - 4.680.199 evrov, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo - 1.297.254 evrov, prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada - 876.475 evrov, naložbe na področju čiščenja odpadnih voda - 839.267 evrov, naložbe po programu kohezije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda - 781.568 evrov, obnove cest po koncesiji za ceste - 775.524 evrov, izgradnja večnamenskega objekta Gaudeamus Velenje - 700.000 evrov in investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 657.734 evrov.

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljena za financiranje odprave posledic poplav, ki so novembra 2013 prizadele tudi mestno občino Velenje.

Za financiranje projektov je občina v letu 2013 pridobila 7.690.935 evrov sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

Za izvedbo investicij v oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda po programu kohezije ter za nakup stanovanj na Gorici se je občina v letu 2013 zadolžila v višini 2.780.453 evrov. Posojila smo pridobili s prijavami na razpise javnih skladov, kar omogoča najem posojil pod ugodnimi pogoji in z nizkimi obrestnimi merami.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje