O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Oskrba s pitno vodo v mestni občini Velenje

Velenje, 31. marec 2014 - Na torkovi 26. seji Sveta Mestne občine Velenje je sodelavka Urada za komunalne dejavnosti Mirjam Britovšek predstavila predloga Sklepa o potrditvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav ter Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje mestne občine Velenje. Svetnice in svetniki so oba predloga sprejeli.

V Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav, ki ga je že sprejelo Komunalno podjetje Velenje, so natančno opredeljena pravila, ki jih je potrebno upoštevati za dobro izvedbo vodovodnega sistema in priključkov nanj. Pravilnik bo v pomoč tako projektantom in izvajalcem gospodarskih javnih služb kot tudi vsem drugim uporabnikom.

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje mestne občine Velenje, v katerem so upoštevane vse pripombe, podane na 24. seji Sveta Mestne občine Velenje.

V odloku je podrobneje opredeljen način opravljanja gospodarske javne službe (organiziranost in območje izvajanja; pogoji, način in obseg storitev; obveznosti in pravice izvajalca ter javna pooblastila; izvajanje; odvzemi vode iz javnih hidrantov; pravice in obveznosti uporabnikov; viri financiranja in oblikovanje cen ter nadzor nad izvajanjem tega odloka).