O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje ne pristaja na zvišanje cene premoga

Velenje, 18. april 2014 - V četrtek, 17. aprila 2014, se je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., ki ga sestavljajo predsednik Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, Darko Menih, župan Občine Šoštanj in Janko Kopušar, župan Občine Šmartno ob Paki srečal na 33. redni seji.

Na seji so sprejeli Letno poročilo 2013, ena izmed točk dnevnega reda pa je bila tudi obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb na vodnih dejavnostih.

Svet ustanoviteljev je na predlog Komunalnega podjetja Velenje sprejel sklep, da se cene oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode v letu 2014 ne bodo spreminjale.

Prav tako sprememba cen v letu 2014 ni bila predvidena na področju oskrbe s toplotno energijo. V zadnjem obdobju s strani Premogovnika Velenje prihaja pobuda o dvigu cene premoga za proizvodnjo toplotne energije, kar pa bi posledično imelo vpliv na dvig cene oskrbe s toplotno energijo vseh uporabnikov v Šaleški dolini. Svet ustanoviteljev je zavzel stališče, da se s predlaganim dvigom cene premoga za proizvodnjo toplotne energije ne strinja.

Cena premoga za proizvodnjo toplotne energije je že sedaj višja od cene, ki so jo predvideli za Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj. Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje ne pristaja na to, da bodo razliko, ki nastaja med prodajno in proizvodno ceno premoga za električno energijo iz Bloka 6, v prihodnje plačevali prebivalci Šaleške doline.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje