O-STA

Zbiranje pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje

Velenje, 28. april 2014 - Komisija za priznanja Mestne občine Velenje, ki ji v tem mandatu predseduje Ludvik Hribar, je na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 1997, št. 2) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 2003, št. 12) v tedniku Naš Čas in na spletnih straneh Mestne občine Velenje (www.velenje.si; V središču) objavila Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2014.

Pobude za podelitev priznanj lahko vložijo občani mestne občine Velenje, združenja občanov, ki delujejo v mestni občini Velenje, in pravne osebe s sedežem v mestni občini Velenje.

Komisija je v letošnjem letu razpisala naslednja priznanja:
- Grb Mestne občine Velenje,
- Plaketo Mestne občine Velenje in
- Priznanje župana Mestne občine Velenje.

Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati naslov predlagatelja pobude in naslov kandidata za podelitev priznanja, naziv pričakovanega priznanja in utemeljitev.

Pobude lahko predlagatelji pošljejo na naslov Svet Mestne občine Velenje, Komisija za priznanja, Titov trg 1, 3320 Velenje, do vključno petka, 9. maja 2014, ali pa jih do tega datuma osebno oddajo v vložišču Mestne občine Velenje. Pobude morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako "NE ODPIRAJ - POBUDA". Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog za podelitev priznanja.

Komisija za priznanja si pridržuje pravico, da po objavljenem roku prispelih ali nepopolnih pobud ne bo obravnavala.