O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Novi oddelki v Vrtcu Velenje

Velenje, 7. maj 2014 - Mestna občina Velenje, ustanoviteljica Vrtca Velenje, se je tudi v letošnjem šolskem letu odzvala na povečan vpisu otrok v Vrtec Velenje in že med šolskim letom zagotovila nove oddelke za najmlajše otroke. Od 1. februarja 2014 deluje nov oddelek v enoti Vrtiljak, od 1. marca 2014 oddelek v enoti Ciciban ter od 1. maja 2014 še dva nova oddelka na Osnovni šoli Šalek, v okviru organizacijske enote Lučka.

V zadnjih letih število vpisanih otrok v Vrtcu Velenje narašča. Ob začetku šolskega leta 2013/14 je bilo vpisanih v Vrtec Velenje 1.339 otrok, ki so bili razporejeni v 76 oddelkov. Število oddelkov je ostalo enako kot na začetku preteklega šolskega leta. Med šolskim letom se je povečal vpis najmlajših otrok, predvsem takrat ko starši zaključijo s porodniškim dopustom.

Oddelki enot vrtca, ki delujejo na osnovnih šolah, so bili zelo dobro sprejeti. Z manjšimi posegi smo uredili primerne prostore za potrebe vrtca. Na Osnovni šoli Šalek smo prostore prilagodili potrebam predšolske vzgoje, pri šoli pa bo v kratkem urejeno tudi otroško igrišče, ki ga bodo lahko koristili tako otroci vrtca kot tudi osnovnošolski otroci prve in druge triade šole.

Dva oddelka otrok starih od 4 do 5 let sta se v začetku meseca maja 2014 preselila iz enote Enci benci v prostore Osnovne šole Šalek, nov oddelek pa je odprt tudi za otroke od 1 do 3 let v enoti Enci benci.

V mesecu maju 2014 je v Vrtec Velenje vključenih 1.382 otrok, ki so razporejeni v 79 oddelkov. Tudi v prihodnje si bo Mestna občina Velenje prizadevala zagotavljati vključitev vseh vpisanih otrok v vrtec, omogočati kvalitetno delo in visok standard storitev v vrtcih.