O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje 2014 do 2020

Velenje, 15. maj 2014 - Mestna občina Velenje je s pomočjo mnogih nevladnih organizacij in javnih zavodov pripravila dokument Strategija razvoja socialnega varstva za obdobje od 2014 do 2020. Strategija izhaja iz analize stanja socialnega varstva v mestni občini Velenje in postavlja temelje za vzpostavitev oz. ohranjanje socialno primernega lokalnega okolja.

Strateške usmeritve za sedemletno obdobje smo pripravili na podlagi evalvacij in raziskav o potrebah uporabnikov in uporabnic ter na podlagi sprejetega Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje od 2014 do 2020.

Dokument je sestavljen iz sedmih delov. Uvodni predstavitvi splošnih demografskih podatkov ter mreže socialnovarstvenih storitev in programov v mestni občini Velenje sledi opredelitev izhodišč strategije (cilji, temeljna načela). V tretjem poglavju strategije so predstavljene pristojnosti in naloge Mestne občine Velenje v socialnem varstvu, v četrtem poglavju pa je predstavljena analiza obstoječega stanja v naši občini. Peto poglavje je namenjeno strategiji razvoja socialnega varstva v obdobju od leta 2014 do 2020. V njem so predstavljena področja, na katerih bo Mestna občina Velenje izvajala ukrepe in aktivnosti socialnovarstvene politike, predstavljeni pa so tudi cilji, ukrepi in kazalniki.

V Mestni občini Velenje poseben poudarek namenjamo:

- stanovanjskim skupinam in namestitveni podpori ranljivim skupinam s podpornimi programi;

- svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in družine;

- medgeneracijskemu dnevnemu in bivalnemu centru s podpornimi programi;

- programom za demenco in

- programom za zasvojenost.

Pri oblikovanju strategije smo izhajali iz ključnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, prav tako pa tudi iz dejanskih potreb uporabnikov v naši lokalni skupnosti.

V naslednjih letih načrtujemo reorganizacijo vseh mrež izvajalskih organizacij, pri čemer bi se mreža izpostav ohranila ali celo povečala, nekatere skupne organizacijske, tehnične, finančne in administrativne funkcije ter nekatere strokovne funkcije pa bi se zaradi večje učinkovitosti združile. Namen reorganizacije je znižanje stroškov za njihovo delovanje ter večja prilagojenost storitev potencialnim uporabnikom.

Do leta 2020 naj bi se izboljšali tudi standardi v domovih za starejše. V manjših enotah naj bi se izvajale različne funkcije, od celodnevnega institucionalnega varstva, dnevnega varstva do pomoči na domu in drugih storitev za starejše, s čimer bi dobili t. i. lokalni medgeneracijski center, v katerem bi se lahko izvajale tudi vsebine za predšolske otroke, mladino ter odrasle.


Dejavnosti in rezultate v zvezi z uresničevanjem zastavljenih ciljev in izvedbo programov razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od leta 2014 do 2020 bo enkrat letno preučila posebna delovna skupina.