O-STA

Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu se v Mestni občini Velenje znižuje

Velenje, 16. maj 2014 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje bodo na seji 27. maja odločali tudi o Sklepu o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje.

V Mestni občini Velenje izvaja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Center za socialno delo Velenje. Pomoč na domu zajema socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za subvencioniranje stroškov storitve pomoč na domu povprečno v višini 75 % stroškov storitve za vse uporabnice in uporabnike.


Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Velenje za delovne dni 16,37 evra na uro, v nedeljskem času 20,06 evra na uro, za praznične dni pa 20,99 evra na uro.

Cena storitve se zmanjša za zakonsko določeno subvencijo občine za delovne dni 8,59 evra na uro, v nedeljskem času za 10,43 evra na uro, za praznične dni pa 10,90 evra na uro. Subvencija zajema 100 % pokrivanja stroškov strokovne priprave dogovora, 50 % pokrivanja stroškov vodenja in koordiniranja in 50 % pokrivanja stroškov za neposredno socialno oskrbo. Tako znaša cena storitve, ki jo plača upravičenec ali zavezanec za delovne dni 7,78 evra na uro, v nedeljskem času 9,63 evra na uro, za praznične dni pa 10,09 evra na uro.

Za razliko od večine drugih občin Mestna občina Velenje namenja še dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci le določen odstotek cene storitve.

Po sprejetju Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje bo cena za uporabnika nižja za 4,4 % od trenutno veljavne cene.