O-STA

Sanacija cest v mestni občini Velenje

Velenje, 19. maj 2014 - V preteklih štirih letih je bilo v mestni občini Velenje saniranih/obnovljenih oz. asfaltiranih okoli 50 kilometrov lokalnih cest in javnih poti, za kar je koncesionar namenil 9 milijonov evrov.

Izvajanje obnov cest v okviru koncesije za ceste se bo nadaljevalo tudi v letošnjem letu, ko je predvidena obnova/sanacija/asfaltiranje 40 cest v občini. Poleg tega bomo letos v mestu obnovili še Cesto IX, Cesto na lipo, odsek Ceste talcev, odsek ceste Janka Ulriha, odsek Malgajeve ceste in rekonstrukcija Jenkove ceste (med Tomšičevo in Prešernovo), ki je predvidena med julijem in septembrom. Predviden strošek del je 550 tisoč evrov.

Mestna občina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje, d. d., podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje. V sklopu koncesije bi moral koncesionar v občini v obdobju štirih let obnoviti, sanirati oz. asfaltirati vse lokalne ceste in javne poti.

Na območju Mestne občine Velenje poteka še 6 državnih cest v dolžini cca 45 kilometrov, ki jih vzdržuje podjetje VOC, d. d., Celje. Državne ceste so tudi najbolj obremenjene ceste v mestni občini Velenje - Šaleška, Celjska, Partizanska in Kidričeva. Stanje državnih cest se iz leta v leto slabša. Tudi vse načrtovane rekonstrukcije državnih cest, ki so že bile potrjene in celo planirane v preteklih državnih proračunih, se niso izvedle (med njimi planirana rekonstrukcija Šaleške ceste in ureditev križišča pri Obircu), saj država ni mogla zagotoviti finančnih sredstev. Mestna občina Velenje ima sredstva, za svoj delež sofinanciranja rekonstrukcije državnih cest, vedno zagotovljen v proračunih. Pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije in upravljavca državnih cest, Direkcijo Republike Slovenije za ceste, z dopisi mnogokrat opozarjamo na težave, vendar na žalost brez uspeha.