O-STA

NLB je danes že drugačna banka

"V NLB smo v preteklem letu odločno pričeli z uvajanjem sprememb. Banka je danes vodena profesionalno in neodvisno od kakršnihkoli političnih ali interesnih vplivov. Osredotočeni smo na kakovostno delo s strankami in ustvarjanje dobrega posla," je na novinarski konferenci povedal predsednik uprave Janko Medja. Rezultati prvega četrtletja so pozitivni in so nad načrtovanimi. Zaradi nekaterih enkratnih pozitivnih učinkov jih ni mogoče jemati kot osnovo za predvidene rezultate v celotnem letu 2014. Kljub negotovim razmeram v gospodarstvu in šibkemu okrevanju pa kažejo, da NLB sledi začrtani poti in strateškemu načrtu.

Poslovni rezultat prvega četrtletja je pozitiven

Poslovanje NLB Skupine v prvih treh mesecih leta 2014 je pozitivno in se je v primerjavi z enakim obdobjem lani izboljšalo za 29,3 mio EUR. Dobiček po davkih v višini 28,6 mio evrov kaže na stabilno poslovanje po prenosu terjatev na DUTB in dokapitalizaciji v decembru 2013.

Dobri rezultati so v največji meri plod zavzetega in dobrega dela zaposlenih in vodstva banke in njene intenzivne preobrazbe, ki jo nadaljujemo tudi v letu 2014. Ključni elementi tega rezultata so:

- višji skupni prihodki, ki so za 15,2 mio evrov oz. 14 % višji kot v enakem obdobju lani,
- nižji skupni stroški, ki so za 8 mio evrov oz. 10,2 % nižji kot v enakem obdobju lani,
- višina oblikovanih oslabitev in rezervacij je skladna s planom in je za 14 mio evrov oz. 38 % manjša kot v prvem četrtletju 2013.
- na rezultat poslovanja NLB Skupine v največji meri vplivajo rezultati poslovanja NLB d.d.,
ki po obsegu prihodkov in sredstev predstavlja okrog 70 % NLB skupine, še večji pa je
njen delež v rezultatu po davkih.

Poleg NLB d.d. so tudi ostale banke NLB Skupine, z izjemo NLB Banke Beograd, ki je v procesu prestrukturiranja, v prvem četrtletju dosegle dobiček. Večina nestrateških članic je poslovala z izgubo. Osredotočenost na strateški in nestrateški del dejavnosti, kot smo jo uvedli v začetku leta 2013, je rodila pozitivne rezultate in ostaja okvir za doseganje različnih ciljev navedenih dveh delov dejavnosti NLB Skupine.

Rezultata prvega četrtletja, ki je nad načrti, ni mogoče v celoti jemati kot osnovo za predvidevanja rezultata celotnega leta 2014, kajti v prvem četrtletju so bili rezultati boljši zaradi nekaterih pozitivnih učinkov, za katere ni nujno, da se bodo ponovili v preostanku leta (pričakovani so višji stroški v drugi polovici leta, kot na primer stroški pregleda portfelja in stresnih testov ter drugi stroški prestrukturiranja banke; nivo oslabitev in rezervacij se bo prilagodil, pričakovani so višji davki). Janko Medja je ob tem povedal, da naša napoved za leto 2014 ostaja nespremenjena. Pričakujemo, da bo leto 2014 NLB Skupina zaključila s solidnim rezultatom.

NLB ima vodilno vlogo v segmentu prebivalstva

NLB je zavezana, da na slovenskem trgu ves čas izboljšuje zadovoljstvo svojih strank, še zlasti v segmentu prebivalstva, kjer s približno 30 odstotnim tržnim deležem potrjuje svojo vodilno vlogo. V prvem četrtletju tega leta smo na podlagi številnih analiz, opravljenih v preteklem letu, pričeli z optimizacijo tržnih poti. Ob tem v skladu s potrebami uporabnikov aktivno nadgrajujemo obstoječe in razvijamo nove e-storitve, ki bodo pregledne in uporabnikom prijazne.

Močna oživitev prodajnih aktivnosti je NLB vrnila na trg

"Proaktiven, merjen, segmentno prilagojen in k uspehu naravnan prodajni proces že prinaša rezultate," je povedal član uprave Blaž Brodnjak. "V tem obdobju smo dokončali resegmentacijo portfelja NLB na velika, srednja, mala ter mikro podjetja. Za vsak segment smo postavili strateške smernice in prenovili poslovne modele. Ob sočasni kadrovski racionalizaciji smo vzpostavili orodja za upravljanje uspešnosti prodaje in podporo učinkovitosti prodajnega procesa, ki jih še pospešeno nadgrajujemo."

V prvem četrtletju 2014 smo odobrili 137 milijonov evrov novih kreditov podjetjem z zneskom nad enim milijonom, vseh zaključenih naložbenih transakcij je za 630 milijonov evrov. S strankami smo realizirali okrog 2000 sestankov, večina je bila opravljena na sedežih njihovih podjetij. Uspelo nam je prenoviti kreditni proces, zaradi katerega je odločanje hitrejše in bolj kakovostno, ob nižjih stroških procesa pa je upravljanje operativnih tveganj bolj uspešno. Ob tem je banka vlagala velike napore pri izboljšanju okvira za prestrukturiranje podjetij v Sloveniji in je ključni akter večine velikih prestrukturiranj v državi.
V banki bomo tudi v prihodnje spodbujali razvoj podjetništva in s tem gradili trden temelj gospodarstva na ciljnih trgih ob hkratnem ohranjanju uravnoteženega profila tveganosti.

Nadaljujemo s Programom preobrazbe, krepimo organizacijsko integriteto in vrednote

V lanskem letu smo pričeli z obsežnim srednjeročnim Programom preobrazbe, ki poteka v rokih ter znotraj načrtovanih sredstev. "Načrtujemo, da bomo v tem letu zaključili najobsežnejše procese reorganizacije in večino preobrazbenih projektov. V prvem četrtletju 2014 je bilo zaključenih 6 projektov. Banka bo nadaljevala preobrazbo z namenom doseči boljšo komunikacijo s strankami, hitrejše poslovno odločanje, boljše obvladovanje tveganj in optimizacijo virov," je o poteku preobrazbe povedal član uprave, Nima Motazed. Preobrazba banke je bistvenega pomena za razvoj ustreznih organizacijskih sposobnosti in kompetenc, ki omogočajo uresničevanje novih strateških usmeritev ter krepitev preventivnih mehanizmov ter ravnanj, ki so najboljše jamstvo, da se odkloni, kakršne smo doživeli v preteklosti, ne bodo več zgodili. Ob tem v banki odgovorno sprejemamo našo vlogo enega izmed pomembnih akterjev v gospodarstvu za vrnitev trdne gospodarske rasti, ustvarjanja novih delovnih mest ter krepitev medsebojnega zaupanja.

Smo družbeno odgovorni

V NLB imamo zavezo do certifikata Družini prijazno podjetje, ki se zrcali skozi solidarnostno pomoč in humanitarne akcije. Ena izmed njih poteka prav v teh dneh, ko so katastrofalne poplave prizadele Srbijo in BiH, kjer imajo banke NLB Skupine svoje poslovalnice. Janko Medja je ob tem poudaril, da bo v tem času vsa naša skrb namenjena ljudem - strankam in zaposlenim na prizadetih območjih. Ob humanitarnih pa v banki podpiramo tudi številne kulturne dejavnosti, skrbimo za kulturno dediščino in podpiramo šport mladih.

Nagovor novega predsednika NS Gorazda Podbevška

Novinarje je na novinarski konferenci nagovoril tudi novi predsednik Nadzornega sveta banke Gorazd Podbevšek. Zahvalil se je celotni ekipi NLB, upravi in vsem zaposlenim za opravljeno delo v letu 2013 in v prvem kvartalu 2014. Posebno zahvalo je namenil strankam banke za njihovo izkazano zaupanje. "Letošnje leto bo enako oz. še bolj zahtevno kot leto 2013. Pri nadaljevanju z delom in prizadevanji za doseganje zastavljenih ciljev daje NS upravi banke vso podporo," je poudaril Gorazd Podbevšek.