O-STA

Pobude mladinskih organizacij

Stranke pozivamo, da si prizadevajo za izboljšanje položaja mladih na naslednjih točkah:

1. KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE, KI BO MLADIM ZAGOTAVLJALO UČINKOVIT PREHOD NA TRG DELA

Mladi pričakujemo, da se bodo predstavniki zavzemali za dostopno izobraževanje, ki bo usmerjeno v učinkovit prehod mladih na trg dela ter podpirali politike vseživljenjskega učenja in celosten pristop (priznavanje in vrednotenje učinkov formalnega in neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja) k izobraževanju.

Konkretni cilji:

è Večja interdisciplinarnost študijskih programov

è Večja povezovanje šolskega sistema z gospodarstvom (npr. obiski podjetij, predstavitve poklicev, podjetniški izzivi, praksa).

è Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti na vseh ravneh izobraževanja

è Financiranje programov za oblikovanje kakovostnih delovnih mest

2. PROAKTIVEN PRISTOP K REŠEVANJU PROBLEMA BREZPOSELNOSTI MLADIH

Pričakujemo, da bodo predstavniki podpirali ukrepe za učinkovito zaposlovanje mladih ter izboljšanje položaja mladih na trgu dela, predvsem v okviru programa Jamstvo za mlade in z izboljšanjem obstoječih APZ ukrepov, ter tako pomagali ustvarjati vključujoč in enak dostop do kvalitetnih delovnih mest tudi za mlade. Pričakujemo tudi, da bodo podpirali preventivne ukrepe ter ustvarjanje novih (kakovostnih) delovnih mest.

Konkretni cilji:

è Uvedba nacionalne sheme plačanih pripravništev

è Ohranjanje obstoječih, in uvajanje novih, ukrepov, za spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih

è Spodbujanje aktivne politike usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, koncepta družbeno odgovornega ter družini prijaznega podjetja/delodajalca v delovnih okoljih

3. ZA KREPITEV MLADINSKE POLITIKE V RS, KI BO DEJANSKO UPOŠTEVALA MLADE IN MLADINSKE ORGANIZACIJE

Pričakujemo, da bodo predstavniki oblasti soustvarjali podlago za krepitev mladinske politike v RS in dejansko vključenost mladih in mladinskih organizacij v ustvarjanje teh politik. Pričakujemo tudi, da bodo stranke podpirale stalne mehanizme posvetovanj z mladimi, obravnavale mladinske organizacije kot relevantne sogovornike in jih vključevale v procese nastanja politik.

Konkretni cilji:

è Redna posvetovanja odločevalcev z mladimi (po potrebi

è Vključevanje predstavnikov mladih v vladne strukture, pomembne za mlade

4. OMOGOČANJE SAMOSTOJNEGA BIVANJA TER DOSTOJNIH BIVALNIH RAZMER ZA MLADE

Pričakujemo, da se bodo predstavnikiaktivno ukvarjali z reševanjem stanovanjske problematike mladih v RS.

Konkretni cilji:

è Sprejetje nacionalnega stanovanjskega programa tudi po meri mladih v sodelovanju s predstavniki mladih

è Cenejši najem (neprofitna stanovanja za mlade ali sofinanciranje tržne najemnine)

è Subvencije za gradnjo oz. obnovo stanovanjskih prostorov (neizkoriščeni prostori v že obstoječih stavbah) ter izgradnja hiš za mlade (prehodna stanovanja za mlade), ki jih lahko pridobimo tudi s prenovo

è Sistemska podpre menjavi stanovanj med pripadniki različnih generacij

è Poenostavljena in lažja prijava (stalnega) prebivališča

è Spodbujanje in sofinanciranje stanovanjskih kooperativ

5. VEČJA FINANČNA PODPORA PROGRAMOM OZ. RAZPISOM RS, NAMENJENIH MLADIM IN MLADINSKIM ORGANIZACIJAM

Od predstavnikov pričakujemo, da se bodo zavzemali za kvalitetne programe, razpise, namenjene mladim in mladinskim organizacijam. Ključno je, da tovrstni programi resnično odgovarjajo na potrebe mladih.

Konkretni cilji:

è Povečanje sredstev za financiranje mladinskega dela

è Omogočanje financiranja stroškov delovanja mladinskih organizacij s statusom v javnem interesu ter zagotavljanje programskega financiranja oz. projektnega financiranja

6. TRAJNOSTNA NARAVNANOST RS, ki se kaže v skrbi za zdravje mladih in spodbujanju odgovornega ravnanja z okoljem.

Pričakujemo, da bodo predstavniki podpirali politike, ki so bistvene za trajnostno naravnanost razvoja RS. Hkrati pričakujemo, da se bodo zavzemali za podporo preventivnim ukrepom za zdravje mladih ter zagotavljanje zdravega okolja, predvsem pa za zeleno gospodarstvo in zelena delovna mesta.

Konkretni cilji:

è Več sredstev namenjenih programom s področja preventive, spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter trajnostnega razvoja

è Učinkovitejše informiranje o škodljivih posledicah uživanja alkohola, tobaka in drugih prepovedanih drog ter pomanjkanja kritičnega odnosa do okoljskih problematik