O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Novinarska konferenca pred začetkom novega šolskega leta

25. 8. 2014, VILA BIANCA, 11.00

VRTEC VELENJE

Število otrok in oddelkov v Vrtcu Velenje

Šolsko leto 2009/10Šolsko leto 2010/11Šolsko leto 2011/12Šolsko leto 2012/13Šolsko leto 2013/14Šolsko leto 2014/15*
117112511338133713391381
667075767679

*Predviden vpis otrok v Vrtec Velenje 1. septembra 2014

V preteklih šestih letih se je število otrok povečevalo, za šolsko leto 2014/15 je vpisanih v Vrtec Velenje 1.381 otrok, ki so razporejeni v 79 oddelkov, kar pomeni, da je število oddelkov s 1.9.2014 večje za tri oddelke.

Vrtec Velenje je tako v preteklem letu, kot bo tudi v prihajajočem deloval na 12 lokacijah z dodatnimi oddelki, ki gostujejo na osnovnih šolah. Za prihodnje šolsko leto ohranjajo vse oddelke vrtca v prostorih osnovnih šol Livada, Gorica, Anton Aškerc in Šalek. Strokovne delavke vrtca, ki delujejo v oddelkih na OŠ, se dobro povezujejo z učitelji, predvsem se ustvarja pomembna povezava med šolo in vrtcem, kar je vsekakor pomembno za prehod otrok iz predšolskega v šolsko obdobje. Ohranili bodo tudi prostore v Tilnovem domu v Šentilju, prostore v Vili Mojca ter mobilno igralnico ob enoti Vrtiljak.

Tudi letos ohranjajo enoto Cirkovce, kjer ponujajo poldnevni program. Oddelek se nahaja v prostorih podružnične OŠ Livada.

Za šolsko leto 2014/15 so vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje. V oddelkih še ostaja nekaj prostih mest, v katere lahko vključijo otroke vseh starosti, predvsem otroke drugega starostnega obdobja.

V objektih Vrtca Velenje zagotavljajo kar se da najboljše pogoje. Glede na to, da so objekti starejši, so dobro vzdrževani, prav tako pa se vsako leto naredijo na posameznih objektih izboljšave in sanacije. Postopoma se spreminja zunanji videz in prav tako funkcionalnost stavb.

V letošnjem letu je Mestna občina Velenje izvedla tudi večja investicijska dela na objektih Vrtca Velenje in sicer:

· energetska sanacija v enotah Tinkara, Lučka in Čebelica,

· sanacija strehe v enoti Vrtiljak,

· sanacija sanitarij in umivalnice za otroke in za odrasle v enoti Jurček.

Na področju vzdrževanja objektov so bila v Vrtcu Velenje v letošnjem letu opravljena naslednja dela:

• pohištvo (nove igralnice, garderobe),

• razširitev parkirnega prostora za dovoz hrane (Tinkara),

• obnova kuhinjske shrambe (Tinkara),

• predelava plinske napeljave v kuhinji (Lučka),

• montaža nove plinske pečice v kuhinji (Lučka),

• montaža novih požarnih luči (Lučka),

• zaščitna ponjava za peskovnike,

• namestitev žaluzij v kuhinji in igralnici (Ciciban, Vila Mojca),

• preureditev pisarne v igralnico in garderobe (Ciciban),

• nabava in montaža zunanjih vhodnih vrat v starem delu vrtca (Vrtiljak),

• nabava dveh pomivalnih strojev (Vrtiljak, Čebelica),

• ureditev prostora za dodatno pisarno (Vrtiljak),

• sanacija kanalizacije (Tinkara).

V vseh enotah so bila opravljena manjša vzdrževalna dela, kot so beljenje prostorov, barvanje rekvizitov, urejanja okolice in igralnih površin.

Poskrbeli so, da enote pripravljene pričakujejo začetek novega šolskega leta.

Mestna občina Velenje je za tekoče in investicijsko vzdrževanje Vrtca Velenje, ter za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih in šolah v letu 2014 namenila 560.000 evrov.

V Vrtcu Velenje posebno skrb namenjajo razumevanju vsakega otroka, predvsem je pomembno prepoznavanje potreb najmlajših, katerih komunikacija je še pretežno na neverbalni ravni. Poleg tega skrbijo, omogočajo in spodbujajo, da so otroci aktivni, ustvarjalni in kolikor je mogoče tudi samostojni udeleženci procesa, preko igre, raziskovanja, preizkušanja in izbire med različnimi dejavnostmi, pridobivajo izkušnje in znanja, spretnosti in navade, ki jim pomagajo pri uspešnem vključevanju v družbo, ter ohranjajo in spodbujajo njihovo pozitivno naravnanost do učenja. Posebna skrb je namenjena izobraževanju zaposlenih, s čimer se nenehno strokovno izpopolnjujejo in ohranjajo, ter hkrati dvigujejo doseženo raven kakovosti dela v vrtcu.

OSNOVNE ŠOLE

Osnovne šole v mestni občini Velenje bo v šolskem letu 2014/2015 obiskovalo 2.708 učencev, od tega 334 prvošolcev.

ŠolaŠtevilo vseh učencevŠtevilo oddelkovŠtevilo prvošolcev na dan 22.8.2014
AA - matična4502068
Pesje68419
OŠ AA5182487
GO - matična4091945
Vinska Gora73513
OŠ GO4822458
GŠ - matična3861729
Šentilj50313
OŠ GŠ4362042
LI - matična3781841
Cirkovce512
Škale34210
OŠ LI4172153
MPT - matična3971841
Plešivec1215
OŠ MPT4091946
OŠ ŠA3541842
CVIU92146
Vse šole v Mestni občini Velenje2708140334

Osnovna šola Antona Aškerca

1. septembra 2014 bo OŠ Antona Aškerca Velenje odprla vrata 450 učencem v 20 oddelkih na centralni šoli in 68 učencem v 4 oddelkih na podružnični šoli v Pesju. Skupaj jih bo torej 518. Letos bo na centralni šoli obiskovalo pouk 68 prvošolcev v treh oddelkih in 19 prvošolcev na podružnici.

Učence bo poučevalo 45 pedagoških delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

- zamenjava stavbnega pohištva (okna) v kletnih prostorih šole in na telovadnici,

- ureditev učilnice za 1. in 2. razred (oprema in beljenje),

- nakup garderobnih elementov za 1. razred,

- nakup garderobnih omaric za 8. in 9. razred,

- temeljito čiščenje vseh prostorov šole in ureditev okolice šole.

Projekti in naloge:

- Razpnimo mavrico prijateljstva med generacijami.

- sodelovanje v mednarodnih okoljskih projektih (ENO 2013 - sajenje dreves miru po svetu, EKO ŠOLA, Evropa v šoli, iEARN, CAP - preprečevanje nasilja med mladimi.

- bralni večer na šoli za učence 4. in 5. razreda.

- zgodnje poučevanje angleščine (1. VIO), nemščine in francoščine ter poskusno uvajanje izbirnih predmetov v 2. VIO (umetnost in šport).

- spodbujanje temeljnih vrednot spoštovanja.

- spodbujanje učencev za tekmovanja tudi na državnem nivoju iz znanj, športa in področja umetnosti (mladi glasbeniki - šolski orkester).

- organizacija tabora za nadarjene učence v 8. in 9. razredu ter uvajanje krožka podjetništva v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje.

- izvedba Male športne "Antonijada" za učence 1. VIO.

- organizacija zaključne prireditve pod naslovom "Naj talenti" šole.

In prav zaradi vsega tega si bodo tudi v prihodnje prizadevali, da bo temeljni cilj njihovega skupnega dela celovito doseganje kakovostnega in uporabnega znanja, izobraženosti učencev v vseh razsežnostih ter uresničevanje skupne vizije šole.

Osnovna šola Gorica

Osnovno šolo Gorica bo letos obiskovalo 482 učencev (13 več kot lani).

Število učencev: OŠ Gorica: 409 učencev (5 učencev več kot lani), 19 oddelkov in 78 ur podaljšanega bivanja.

POŠ Vinska Gora: 73 učencev (8 učencev več kot lani), 5 čistih oddelkov (eden več kot lani) in 40 ur podaljšanega bivanja.

Število vpisanih prvošolcev:

Prvi razred bo na matični šoli obiskovalo 45 učencev, (1 učenec več kot lani) v POŠ Vinska Gora pa 13 (2 učenca manj kot lani).

Število strokovnih delavcev: 43 (eden več kot lani zaradi enega oddelka več v POŠ)

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

OŠ Gorica:

- obnova ogrevanja v veliki telovadnici,

- obnova sanitarij (dečki) v prvem nadstropju,

- obnova strehe nad vhodom šole,

- zamenjava stranskih vrat pri telovadnici,

- obnova prezračevalnih naprav v kuhinji,

- delna zamenjava vratnih kril.

POŠ Vinska Gora:

- zamenjava vhodnih vrat v POŠ Vinska Gora in ureditev vhoda,

- ureditev kuhinjske shrambe.

Prednostne naloge:

- uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred (edini v Mestni občini Velenje),

- izvajanje projekta Mladi in denar (edini v Mestni občini Velenje),

- priprava proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti,

- nadaljevanje projekta Xooltime (uporaba tablic pri rednem in dodatnem pouku),

- uvajanje interaktivnih gradiv v 2. in 3. razred (Lili in Bine),

- tečem za zabavo, gibanje je zdravo,

- teden o poklicih,

- urejanje okolice šole,

- moj, tvoj, naš sistem vrednot - razvijati pozitivno klimo,

- Dan šole.

Osnovna šola Gustava Šiliha

Na Osnovni šoli Gustava Šiliha bodo imeli skupaj v šolskem letu 2014/15 436 učencev. Učenci bodo obiskovali matično šolo in podružnico v Šentilju.

Na matični šoli bo skupno 386 učencev, na podružnični šoli v Šentilju pa 50 učencev.

Število vpisanih prvošolcev: do današnjega dne imajo vpisanih 42 prvošolcev - 29 na matični šoli in 13 na podružnici.

Oddelki na posamezni šoli: v prihajajočem šolskem letu bodo imeli na matični šoli 17 oddelkov, na podružnici pa se bo izvajal pouk v treh oddelkih, saj v drugem in četrtem razredu poteka pouk v kombinaciji. Poleg rednih oddelkov po razredih, šola organizira tudi delo v oddelkih podaljšanega bivanja. V letošnjem letu bodo imeli na matični šoli 4 oddelke podaljšanega bivanja in 1,2 na podružnici.

Število pedagoških delavcev na šoli: 42 pedagoških delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

- zamenjava še preostalega dela stavbnega pohištva (dotrajanih oken) na šoli,

- uredili in sanirali so malo telovadnico ter popravili streho na mali telovadnici,

- pobelili so fasado pred vhodom v šolo,

- ureditev šolske okolice.

Nakup šolskega pohištva: uredili so zgornjo avlo in pridobili prostor za nastope učencev. Prav tako so bila opravljena vzdrževalna dela, beljenje učilnic in prostorov šolske kuhinje in jedilnice.

Prednostne naloge v novem šolskem letu: tudi v prihajajočem letu bodo obdržali naloge s katerimi so vlagali v trajnostno rast in razvoj.

Za učence:

- Mednarodni projekt Comenius bo imel to šolsko leto prednost, saj bodo opravili več mobilnosti kot lani, ko so bili gostitelji učencev in učiteljev iz petih evropskih držav,

- interni projekti za nadarjene učence (Nazaj v šolo, Valentinovo, Gustavka ima talent, Tematske delavnice, Radovedneži, Knjižni bazar ...) bodo nadgrajeni,

- sodelovanje na občinskih kulturnih in športnih prireditvah, priprava prireditve ob 1. novembru,

- sodelovanje na občinskih in državnih tekmovanjih iz znanj na različnih področjih,

- raziskovalne naloge.

Za pedagoške delavce:

- že dve leti so vključeni projekt Razredništvo in Bralna pismenost; tako bodo še naprej nadaljevali z izobraževanjem pedagoških delavcev na te teme,

- spodbujanje skupinskega strokovnega izpopolnjevanja v obliki ekskurzij, predavanj, mednarodnega sodelovanja z drugimi šolami po Sloveniji in svetu,

- stalna skrb za kakovost delovnega okolja.

Za tehnično osebje šole:

- tematska izobraževanja, skrb za zdravo in varno delovno okolje.

Za starše:

- kot šola želijo spodbuditi sodelovanje med šolo in domom. Veliko razrednikov organizira popoldanska druženja z učenci in njihovimi starši, te dejavnosti bodo negovali tudi v prihodnje (njihov projektni dan bo organiziran prav na to temo, organizirali bodo skupni pohod po Šilihovi poti),

- organiziran bo skupni roditeljski sestanek z vzgojno tematiko.

Osnovna šola Livada

Na Osnovni šoli Livada s podružnicama Škale in Cirkovce bo v šolskem letu 2014/2015 417 učencev in učenk od tega 378 na Livadi, 34 na podružnici v Škalah in 5 na podružnici Cirkovce.

V prvi razred bo vstopilo 53 prvošolcev in prvošolk. Na Livadi bo šolski prag prestopilo 41 prvošolcev in prvošolk, 10 na podružnici v Škalah in 2 na podružnici v Cirkovcah.

Pouk bodo izvajali v 21 oddelkih: 18 oddelkov bo na Livadi, 2 oddelka v Škalah in 1 oddelek v Cirkovcah. V Škalah bodo imeli kombinacijo prvi in drugi razred ter kombinacijo tretji in četrti razred. V Cirkovcah bo v novem šolskem letu kombinacija prvi in tretji razred.

Število pedagoških delavcev na šoli: 37 pedagoških delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

- zaradi zamakanja je v avgustu potekala sanacija 1/3 strehe na Livadi (potrebna je še sanacija stropov),

- v šolski kuhinji in jedilnici so zamenjali razsvetljavo, delno obnovili strojne instalacije, obnovili celotno pralno linijo in dva plinska kotla ter obnovili prezračevanje,

- zamenjali so skoraj vsa okna na severni strani šole

- sanirali oba vhoda v šolo (zamenjava vhodnih vrat, obnova stopnic in tlakovcev pred in ob šoli),

- zamenjali zavese na severni strani šole in avli šole,

- delno prepleskali avlo šole,

- delno namestili termostatske ventile, zamenjali nekaj šolskega pohištva ter delno posodobili računalniško učilnico.

Prednostne naloge:

V novem šolskem letu bodo nadaljevali z že utečenimi šolskimi projekti in nalogami. Nadaljevali bodo s preventivnim programom To sem jaz, namenjen mladostnikovemu samovrednotenju in drugim gradnikom pozitivnega duševnega zdravja in spodbujali ter krepili

medgeneracijsko sodelovanje. Še naprej bodo izvajali dejavnosti za vzpodbujanje bralne pismenosti, izvajali bodo že dobro vpeljano prostovoljno delo predvsem na področju medvrstniške učne pomoči in več časa namenili učenju učenja.

S skrbnim načrtovanjem bodo njihovi učenci v smeri zdrave, športne in kulturne šole lahko oblikovali svojo osebno in šolsko identiteto.

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda

Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda bo v šolskem letu letu 2014/15 obiskovalo 409 učencev, od tega 12 učencev na POŠ Plešivec in 397 na matični šoli.

Število vpisanih prvošolcev je 41 na centralni šoli ter 5 učencev na POŠ Plešivec.

Na OŠ Mihe Pintarja Toleda bo 18 oddelkov ter kombiniran oddelek 1.,2. in 3. razreda na POŠ Plešivec.

Število pedagoških delavcev: 35 učiteljev, 2 svetovalni delavki za polovično zaposlitev, ravnatelj, 4 zunanje strokovne sodelavke za individualno pomoč otrokom z odločbami.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

- dela na toplovodnih napeljavah na upravno administrativnem delu šole, telovadnici in garderobah (zaključena sanacija objekta),

- ureditev sanitarij in garderob s kopalnicama pri telovadnici,

- sanacija tal v učilnicah in zbornici,

- na POŠ Plešivec ureditev učilnice in deloma večnamenskega prostora (okna, tla) ter zamenjava žlebov.

V tem šolskem letu je bila OŠ Mihe Pintarja Toleda ponovno nosilka in koordinatorica projekt Ura za zemljo za Slovenijo. V sklopu projekta so nadaljevali z urejevanjem atrija šole v sodelovanju s krajinsko arhitektko Kajo Flis ter arhitektom Grego Gojevičem. Do poletnih počitnic je bila končana II. faza ureditve atrija, v sklopu katere je dokončno obliko dobilo otroško igrišče, učilnica na prostem, atrij s šahovnico ter centralni peskovnik. Celoten projekt je zasnovan na temelju prostovoljnega, udarniškega dela in pomoči staršev, učiteljev, lokalne skupnosti, sponzorjev, donatorjev ter drugih.

V okviru projekta Učni parki na podeželju so v sodelovanju z Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje oblikovali učni park ob podružnični šoli Plešivec.

Prednostne naloge:

- zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih in obšolskih dejavnosti. Skozi zagotavljanjem pestre ponudbe interesnih dejavnosti in popoldanskih aktivnosti, ki se bodo odvijale na šoli, spodbujajo celoviti razvoj učenčeve osebnosti z zavedanjem svojih odgovornosti, spoštovanjem do soljudi in narave ter razvijanjem metod dela;

- delo z nadarjenimi učenci v sklopu razvojne naloge Strokovno vodenje, dvig ravni znanja in vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi v OE Celje, pod okriljem Zavoda za šolstvo;

- začetek mednarodnega povezovanja skozi sodelovanje v projektu Erasmus + in e-Twinning;

- nadaljevanje III. faze projekta Ura za zemljo, ki bo zajemala dokončanje ureditve osrednjega atrija z zaključnim amfiteatrom.

Osnovna šola Šalek

V šolskem letu 2014/2015 bo Osnovno Šolo Šalek obiskovalo 354 učencev, ki bodo razporejeni v 18 oddelkov.

Prvič bo v šolske klopi sedlo 42 novincev.

Na OŠ Šalek je 31 pedagoških delavcev, vseh zaposlenih je 45.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

- ureditev prostorov za dve skupini vrtca,

- postavitev igral v atriju, montiranje zaščite nad peskovnikom,

- preplastitev zunanjega športnega igrišča z umetno travo, z novo opremo in razsvetljavo,

- popolna prenova stropa v šolski kuhinji,

- menjava vhodnih vrat v telovadnico in atrij,

- prestavitev in preureditev garderob za učence,

- posodobitev šolske jedilnice z novimi stoli in mizami,

- prenova kopalnice v telovadnici,

- redna vzdrževalna dela, beljenje hodnikov, garderob, nekaterih učilnic.

Prednostne naloge v tem šolskem letu:

- izvajanje koncepta dela na vzgojnem področju ter spodbujanje pozitivnega vedenja v šoli,

- delo z nadarjenimi učenci,

- razvijanje jezikovnih kompetenc,

- razvijanje bralne pismenosti,

- okoljsko osveščanje, zdrav način življenja,

- uvajanje novih oblik sodelovanja s starši,

- povezovanje šole z okoljem.

Projekti:

- Ekošola kot način življenja,

- Pasavček,

- Rastem s knjigo,

- Ekologija odnosov,

- Shema šolsko sadje in zelenjava,

- Evronet 50/50 max,

- Z lepo besedo v lepše čase,

- Evropa v šoli.

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

Število vseh učencev, ki bodo CVIU obiskovali v šolskem letu 2014/2015 je 92 (53 nižji izobrazbeni standard + 39 posebni program).

Število vpisanih prvošolcev: 6 (3 nižji izobrazbeni standard +3 posebni program vzgoje in izobraževanja).

Število oddelkov: 14 + 2.36 OPB

Število pedagoških delavcev na šoli: 35

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

- delna zamenjava stavbnega pohištva,

- ureditev klančine za invalide pred vhodom v šolo,

- ureditev dodatne učilnice za učence posebnega programa,

- beljenje jedilnice, garderobe in posameznih učilnic pod zamenjanimi okni,

- popravilo keramike v garderobi pri telovadnici,

- zamenjava lesenih plošč na stolih v jedilnici in tehnični učilnici,

- dopolnjena ureditev sprostitvene sobe,

- vgradnja ključavnice na kodo ob vstopu v zbornico.

Prednostne naloge v novem šolskem letu:

- razvijanje kompetenc za aktivno vključevanje v ožjo in širšo okolico,

- uspešno izvajanje 6. razvojne stopnje posebnega programa,

- aktivno sodelovanje pri lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih projektih,

- sodelovanje z Mladinskim centom Velenje ob organizaciji dobrodelnega koncerta za nakup dodatne opreme v kombiju (tahograf),

- ureditev strehe in zamenjava oken še v petih učilnicah.

Za vse osnovne šole v Mestni občini Velenje je za investicijsko in redno vzdrževanje v proračunu Mestne občine Velenje za to leto namenjenih 470 tisoč evrov.

Za šolske prevoze v letošnjem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjamo 580 tisoč evrov.

Za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah je v tem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjenih 167.320 evrov.

Za tekoče materialne stroške osnovnih šol v Mestni občini Velenje iz proračuna namenjamo v tem letu 346 tisoč evrov.

Za štipendije je v proračunu Mestne občine Velenje v tem letu namenjenih 40 tisoč evrov.

GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE

Do 25. 8. 2014 je v Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje vpisan 901 učenec. Individualni pouk bo obiskovalo 707 učencev, PGV in BV bo obiskovalo 84, učencev, k baletu in v plesno pripravnico se je vpisalo 70 učencev, v baletni vrtec pa 40 učencev. Pouk bo potekal tudi v dislociranem oddelku v Šoštanju in v Šmartnem ob Paki.

Srednješolski glasbeni program bo obiskovalo 66 dijakov.

Nadstandardni program v glasbeni šoli predstavlja pevski zbor, pouk sintetizatorja in baletni vrtec.

Število zaposlenih: 96 zaposlenih, od tega je 80 redno zaposlenih delavcev,8 zaposlenih po 147. členu zakona, 6 sklenjenih podjemnih pogodb, 2 delavca dopolnjujeta delovno obvezo.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

- sanacija razsvetljave v Veliki dvorani,

- v učilnico P9 so namestili mehanske vadbene orgle,

- opravljena so bila nujna vzdrževalna dela,

- ureditev šolske okolice.

Večji projekti, dejavnost:

Osnovna dejavnost je glasbeno izobraževanje in vključevanje učencev v orkestre, zbore in komorne skupine. Zaradi tega poslanstva je šola prisotna na kulturnem področju v državi. Tudi v prihodnje bodo organizirali mednarodne in mojstrske seminarje in sodelovali pri organizaciji glasbenih abonmajev. V šoli bo potekalo regijsko tekmovanje, nadaljevali bodo z lastno produkcijo koncertov. Za osnovne šole in vrtce bodo pripravili glasbene abonmaje in kvize. Glede na možnosti bodo oddajali v najem prostore glasbene šole.

V septembru bodo njihovi profesorji gostovali v partnerskem mestu Piotrków Trybunalski.

Prav tako v septembru pripravljajo otvoritveni koncert na novih mehanskih vadbenih orglah.

V oktobru bodo skupaj z Društvom consortium musicae Velanensis izvedli 2. mednarodno klavirsko tekmovanje "Aci Bertoncelj".

V januarju 2014 bodo že 11. leto zapored izvedli mednarodni klavirski seminar Lasla Baranyaja.

18. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjsko koroškega območja bo potekalo v mesecu februarju 2015.

Mednarodna poletna šola profesorja Igorja Ozima bo potekala v času od 26. 8. - 31. 8. 2015.

Za investicijsko in redno vzdrževanje Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje je v proračunu Mestne občine Velenje letos namenjeno 8 tisoč evrov. Za dodatni program v glasbeni šoli iz proračuna Mestne občine Velenje v tem letu namenjamo 14.625 evrov, za tekoče materialne stroške pa 65.100 evrov.

ŠOLSKI CENTER VELENJE

Število vseh učencev, ki bodo Šolski center Velenje obiskovali v šolskem letu 2014/2015: načrtujejo podobno število dijakov in študentov kot v prejšnjem šolskem in študijskem letu - 1860 dijakov in 400 študentov ter vsaj 1000 odraslih. V Dijaškem domu bo letos bivalo že blizu 50 dijakov.

Število vpisanih prvošolcev: blizu 500 novincev, ki prihajajo iz 47 občin.

Število oddelkov na posamezni šoli: za dijake bodo imeli 90 oddelkov in skupin.

Število pedagoških delavcev na šoli: 220 redno zaposlenih, pretežno pedagoških delavcev.

Podatki o izvedenih investicijah v tem letu in v času šolskih počitnic:

- zaključek energetske sanacije vseh objektov ŠC Velenje.

Prednostne naloge v novem šolskem letu:

- posodabljanje pouka in predavanj, da bodo še uspešnejši,

- vključitev v novo perspektivo EU 2014 - 2020 - projektne aktivnosti,

- še bolj organizirano trženje in izvajanje izobraževalnih storitev doma, predvsem pa širitev na trge JV EU.

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

Visoka šola za varstvo okolja deluje v Velenju od leta 2007, v letošnjem študijskem letu so pridobili ponovno akrediracijo za sedemletno obdobje. Izvajajo študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije na dodiplomski in podiplomski stopnji, diplomanti so diplomirani ekotehnologi oz. magistri ekotehnologije. Danes imajo skupaj na rednem in izrednem študiju 250 študentov. Tudi letos vpis poteka dobro, v drugem prijavnem roku ostaja samo še 13 prostih mest. Šola že tretje leto deluje v zelo dobrih pogojih v novih prostorih stavbe Gaudeamus, v novem študijskem letu pa bo kvaliteto študija izboljšal novo opremljeni laboratorij. Kot izjemno prednost šole je tudi akreditacijska komisija Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu navedla zelo dobro vpetost v okolje - tesno povezanost z gospodarstvom in inštitucijami ter veliko podporo Mestne občine Velenje. Tudi z različnimi prireditvami obštudijskih dejavnosti se šola odpira k širši javnosti. Na zemljevid uspešnih se vpisujejo z močno mednarodno dejavnostjo, za kar so prejeli tudi državno priznanje Jabolko kakovosti. Samo v tem študijskem letu je na mednarodni izmenjavi opravljalo del študija ali študijsko prakso 12 študentov, prav toliko pa je bilo v tujini tudi visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Šola si prizadeva razvijati raziskovalno dejavnost, kar se kaže tudi v aktualnih projektih:

- uspešna je bila prijava projekta "Gremo na sever" na razpis CMEPIUS-a oz. Slovenskega štipendijskega sklada EGP/NFM za projekte mobilnosti v visokošolskem izobraževanju, in sicer v vrednosti 50.000 € za obdobje 2014/15;

- uspešna je bila prijava na razpis Javnega sklada RS za štipendiranje Po kreativni poti do praktičnega znanja, namenjenega pospeševanju vključevanja študentov v delovni proces v gospodarskih družbah. Na razpis so kot nosilna organizacija v sodelovanju z Inštitutom za ekološke raziskave ERICo Velenje (izvajalec usposabljanja) in Univerzo na Primorskem (dodaten pedagoški mentor, vključitev treh študentov) kandidirali s projektom Razumevanje in preprečevanje konfliktnih situacij med ljudmi in prostoživečimi parkljarji. V izvedbo projekta so vključeni tudi trije študenti VŠVO, šola je odgovorna za koordinacijo projekta; skupna vrednost projekta je 12 tisoč evrov, obdobje trajanja: 17. 3. - 30. 9. 2014;

- za velik uspeh lahko štejemo pridobitev mednarodnega patenta, ki ga je razvil Projektni center VŠVO, ki je del Regijskega centra energija (RCE). Gre za model stroja za izvajanje hitre pirolize lesne biomase. Z modelom pirolizatorja smo upravičili tudi sofinanciranje projekta Uporaba lesne biomase za namene pridobivanja kemikalij z dodano vrednostjo in pridelave biogoriva;

- na razpisu ARRS in MKO za financiranje CRP projektov so kot partnerska institucija sodelovali pri prijavi projekta Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti;

- na razpisu ARRS in MKO za financiranje CRP projektov so kot partnerska institucija sodelovali tudi pri prijavi projekta Upravljanje s populacijo sive vrane v urbanem okolju;

- kot partnerska organizacija sodelujejo pri prijavi na razpis ARRS za Podelitev koncesij za opravljanje raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, tema Bioindikacija in biomonitoring;

- partnersko sodelujejo v mednarodnem projektu 44 inštitucij PRAXIS, to je evropski center odličnosti za praktično usposabljanje.

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Fakulteta za energetiko ima svoj sedež v Krškem ter stalno dislocirano enoto v Velenju. Študij se torej izvaja v okoljih, za katere je značilna prisotnost velikih energetskih sistemov. Študijski programi so prilagojeni potrebam gospodarstva, zato imajo študentje velike možnosti izbire učnih enot iz področja hidroenergetike, termoenergetike, jedrske energetike, alternativne ter splošne energetike.

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru trenutno izvaja štiri študijske programe:

- visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Energetika,

- univerzitetni študijski program 1. stopnje Energetika,

- magistrski študijski program 2. stopnje Energetika,

- doktorski študijski program 3. stopnje Energetika.

V študijskem letu 2013/14 je bilo na Fakulteto za energetiko vpisanih 328 študentov, za študijsko leto 2014/15 vpisi še potekajo.

Raziskovalna in razvojna dejavnost: raziskovalna in razvojna dejavnost je na Fakulteti za energetiko dobro razvita in predstavlja temelj uspešnega pedagoškega, strokovnega in raziskovalnega dela. Raziskovalna dejavnost poteka tako na sedežu fakultete v Krškem kot tudi na enoti fakultete v Velenju. V preteklem študijskem letu so na Fakulteti za energetiko izvedli 9 tržnih projektov z domačim gospodarstvom, 7 projektov sofinanciranih iz evropskih skladov ter 1 projekt sofinanciran iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Mednarodno sodelovanje: na Fakulteti za energetiko so v preteklem študijskem letu gostili 4 profesorje in enega študenta iz tujine, na mednarodni izmenjavi v tujini pa je bilo 5 njihovih študentov.

Organizacija konferenc: Fakulteta za energetiko je v preteklem letu organizirala konferenco ENRE 2013, kjer so raziskovalci FE predstavili svoja raziskovalna dela pred slovensko in tujo strokovno javnostjo. Prav tako so bili v mesecu decembru 2013 organizatorji konference DNEVI POSAVSKE ENERGETIKE, kjer je Fakulteta za energetiko predstavila tekoče EU projekte in sodobne trende v energetiki.

Uspehi študentov na tekmovanjih: študenti sodelujejo v projektih in praktičnih nalogah, kar se je izkazalo za zelo uspešno. Študenti so dosegli odlične rezultate:

- 3. mesto na mednarodnem evropskem tekmovanju v inovativnih idejah iz energetike,

- prva tri mesta na tekmovanju v okviru konference EnRe,

- nagrada na mednarodnem tekmovanju v izdelavi električnih koles.

Zaposljivost diplomantov: na fakulteti je bila izvedena anketa o zaposljivosti diplomantov in ustreznosti pridobljenih kompetenc, katere analiza je podala zelo dobre rezultate. Rezultati ankete so pokazali, da je 90 % vseh diplomantov, ki so sodelovali v anketi in ki niso nadaljevali študija na študijskih programih višje stopnje, zaposlenih; od tega 87 % vseh zaposlenih diplomantov opravlja dela in naloge s področja energetike. To je za fakulteto vsekakor potrditev, da so diplomanti iskani na trgu dela, in da kompetence, ki so jih pridobili med študijem, ustrezajo pogojem in potrebam gospodarskih ter javnih organizacij.

ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

Z rezultati preteklega šolskega leta so zelo zadovoljni, kljub temu, da na Ljudski univerzi Velenje izobraževanje poteka do konca septembra in se novo izobraževalno leto prične s 1. oktobrom. Preko 8000 občanov Mestne občine Velenje in širše okolice je bilo vključenih v 250 različnih projektov in izobraževanj, kar je največ do sedaj. Ugotavljajo, da se ljudje lažje odločajo za krajše izobraževalne programe, ki jim omogočajo hitrejšo pridobitev konkurenčnih prednosti na trgu. Prav tako opažajo povečan obisk na brezplačnih izobraževanjih (na Ljudski univerzi Velenje jih občanom na voljo nudijo preko 160).

Ti rezultati jim dajejo moč, da se bodo še naprej trudili za someščane. Zato pripravljajo v novem šolskem letu precej novosti. Ker pa danes govorimo o rezultatih, izpostavljajo samo nekaj najpomembnejših.

Pomembni projekti v šolskem letu 2013/2014:

1. V okviru razpisa LAS Zgornje Savinjske doline - kot koordinator v projektu "Od drevesa do zibelke" izvajajo 200 urni inovativen, neformalni program s področja predelave lesa v inovativne kakovostne proizvode, ki je prvič izveden v Sloveniji. Poudarek je na praksi in konkretni izdelavi novih proizvodov. Program vodijo strokovnjaki iz Avstrije in Slovenije. Razviti, izdelati in prodati želimo najmanj 5 novih končnih izdelkov iz lesa.

2. V okviru razpisa LAS Šaleške doline - so kot koordinator skupaj z osnovnimi šolami s projektom "Učni parki Šaleške doline" odgovarjali na 3 (tretji) razvojni cilj Razvojne strategije "Privlačnejša in prijaznejša Šaleška dolina" in prednostno nalogo "Vzpostavitev infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje". V duhu Sadnega gozda bodo zagotovili izgradnjo nove izobraževalne infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje pri 5 (petih) podeželskih osnovnih šolah.

Cilj projekta je izdelati 5 urejenih učnih parkov z dvignjenimi gredicami in zasajeno zelenjavo, zelišči in sadnim drevjem. Prav tako bodo pripravili in 10 x izvedli nov 2 - urni izobraževalni program in izdelali promocijsko - didaktično - izobraževalno gradivo skupaj z vsemi osnovnošolskimi ravnatelji.

3. V okviru razpisa LAS Šaleška dolina so kot partner v projektu Z znanjem na(d) vas, ki ga koordinira Knjižnica Velenje izvedli za občane, ki prihajajo iz podeželja, brezplačno 14 jezikovnih in računalniških tečajev ter študijskih krožkov.

4. V tem šolskem letu so se aktivno ukvarjali tudi z "Uvajanjem modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja". Ljudska univerza Velenje sodi med 15 izobraževalnih organizacij v Sloveniji, ki so vključene v projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, ter evropski socialni sklad, poteka pa pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije.

Neformalno pridobljeno znanje in izkušnje - tisto, ki smo ga pridobili izven šole in za katerega nimamo dokazila, lahko ovrednotimo in priznamo. Le to postaja poleg formalnega znanja v družbi vse bolj pomembno.

5. Letošnjih rezultatov razpisov še ni, so se pa zelo aktivno ukvarjali s tremi projekti, ki nam jih je EU komisija odobrila lani:

Grundtvig multilateralniAHEAD - TrAining High tEch seniors for Discovery
Leonardo da Vinci -Transfer inovacijTHESS - Tourism and Hotel management Educational Soft Skills
Leonardo da Vinci -Transfer inovacijKISS - Knowing Interests - showing skills

Ohranjajo pomembne brezplačne dejavnosti:

- središče za samostojno učenje Velenje,

- center za samostojno učenje Nazarje in Center za samostojno učenje Šoštanj,

- učna pomoč za vpisane v javno-veljavne programe,

- Svetovalno središče Velenje.

Prioritete:

- kakovostna in pestra ponudba izobraževalnih programov,

- izobraževalni programi po meri podjetij,

- dostopnost izobraževanja občanom (cene, plačilni pogoji..),

- širjenje ponudbe brezplačnih izobraževalnih možnosti,

- vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte.

Izvedene investicije:

- interventna sanacija kanalizacijskega omrežja,

- modernizacija računalniške opreme,

- prenova večje pisarne z arhivom.

Za investicijsko in redno vzdrževanje Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje je v proračunu Mestne občine Velenje v tem letu namenjenih 15 tisoč evrov. Za dejavnost Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje je v proračunu Mestne občine Velenje v tem letu namenjenih 14 tisoč evrov, za tekoče materialne stroške 6 tisoč evrov, za letni program izobraževanja odraslih pa 4.875 evrov.

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Na novo šolsko leto je pripravljen tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo v sodelovanju s Policijsko postajo Velenje in Združenjem šoferjev in avtomehanikov Velenje označil vse šolske poti. Prve dni šole bodo poti tudi varovali. Vsi prvošolčki bodo dobili odsevne rutice in trakove ter brošuro Prvi koraki v svetu prometa.