O-STA

Gramoznica PLeterje v Občini Kidričevo z novimi ureditvami za oddih, sprostitev, rekreacijo in turizem-24.09.2014 OB 16.00

3D JAVNA RAZGRNITEV

UREDITEV ZA ODDIH, REKREACIJO IN TURIZEM

bo v sredo, 24.09.2014 ob 16. Uri v dvorani X v Osnovni šoli Borisa Kidriča Kidričevo

Občina Kidričevo je izdelala dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora za Gramoznico Pleterje, v delu, kjer je izkoriščanje gramoza zaključeno.

Cilji, ki jih želimo v Občini Kidričevo doseči so sanacija degradiranega območja, dvig turističnega potenciala občine, zagotovitev površin za šport in rekreacijo ter ohranjanje kvalitete okolja in narave.

Na območju OPPN je predvidena ureditev površin za šport, rekreacijo in turizem, v povezavi

z naravnimi površinami. Predvidena je ureditev površine za kampiranje, ribiče, prireditve,

igrišča na mivki, razglednega platoja, vlečnice za smučanje na vodi, plavajočih otokov in

pomolov, proge za veslanje, makadamske poti ob vodi in vzporedno z regionalno cesto,

površine za parkiranje in postavitev premičnih sanitarnih enot in objektov, stene za breguljke

in plitvine, ki omogočajo bivalen prostor dvoživkam in obvodnim rastlinam ter živalim.

Vabimo vas tudi na Javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za enoto urejanja prostora PL 57 in okoljskega poročila , ki bo v sejni sobi Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.

Javna razgrnitev bo potekala od srede, 17. 09. 2014, do vključno četrtka, 16. 10. 2014.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila, ki bo v sredo, dne 24. 09. 2014, ob 16 . uri, v dvorani X v Osnovni šoli Borisa Kidriča Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo. Javna

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem). Pripombe in predloge se pošlje na naslov Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

Vabimo vas, da se aktivno vključite k javni razpravi in javni razgrnitvi, ter s svojimi predlogi in pobudami prispevate k izboljšanju našega bivalnega okolja.