O-STA

Nadaljevanje 2. seje Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 7. november 2014 - Včeraj popoldne je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekalo nadaljevanje 2. seje Sveta Mestne občine Velenje, ki jo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Na dnevnem redu so članice in člani sveta imeli dve točki, in sicer Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 - 2017 in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014.

V Predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 - 2017 je zapisano, da je v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 17/13 in 16/14) se v leto 2014 uvrsti projekt Garaže Gorica, podprogram Urejanje cestnega prometa. V projekt se uvrsti proračunska postavka Garaže Gorica v vrednosti 900.000,00 evrov. Viri financiranja so proračunski viri (lastna sredstva) v vrednosti 900.000,00 evrov, ki se zagotovijo s prerazporeditvijo s proračunske postavke Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov-Objekt Gorica.

Predlagani sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

S Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014 se spremeni drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi: "Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2014 načrtujejo v višini 2.129.000,00 evrov."

Sredstva namenjena odkupu stavb ali delov stavb v letu 2014 se s temi spremembami povečajo za 900.000,00 evrov in se sedaj s tem načrtom predvidevajo v višini 2.129.000,00 evrov.

Predlagani sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

Naslednja, 3. seja Sveta Mestne občine Velenje bo v torek, 18. novembra, ob 8. uri.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje