O-STA

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015 soglasno sprejet

Velenje, 19. november 2014 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so včeraj na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje med drugim soglasno sprejeli Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je ob predstavitvi Osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015 povedal, da je letošnje leto izredno investicijsko naravnano in zato proračun za leto 2015 ni povsem primerljiv z letošnjim proračunom. Izpostavil je, da bomo v prihodnjem letu dokončali vse pomembnejše projekte na področju oskrbe z vodo po programu kohezije in Poslovno stanovanjski objekt Gorica.

Poudaril je, da tudi v prihodnjem letu želimo ohranjati standard, ki smo ga dosegli in občanom zagotavljati kvalitetne storitve.

S proračunom za leto 2015 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 41.842.462 evrov, odhodki v vrednosti 41.842.462 evrov - presežek prihodkov nad odhodki ni načrtovan. Prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovani. V računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 1,3 milijona evrov, odplačila dolga v višini 1.252.902 evrov, povečanje sredstev na računih v vrednosti 47.098 evrov, neto zadolževanje v vrednosti 47.098 evrov.

Največ prihodkov in prejemkov v letu 2015 je načrtovanih iz prihodkov od dohodnine (36,5 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (16,3 %), prihodkov za financiranje programa kohezije (10,3 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (10,2 %), sofinanciranje projekta Podjetniški center Standard (3,1 %), zadolževanje za izvrševanje proračuna (3 %), najemnine stanovanj (2,8 %) in sofinanciranje projektov Projektne skupine (2,0 %).

Največ sredstev po programski klasifikaciji je načrtovanih za oskrbo z vodo (15,9 %), za delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,7 %), za administracijo občinske uprave (8,1 %), za urejanje cestnega prometa (4,4 %), za spodbujanje razvoja malega gospodarstva (4,4 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,3 %), za programe športa (3,9 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (3,6 %), za oskrbo s toplotno energijo (3,2 %), za ravnanje z odpadno vodo (3,1 %), za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,7 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (2,5 %) in za osnovno šolstvo (2,2 %).

Za plače je načrtovanih 4.528.497 evrov oziroma 10,5 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 19.545.261 evrov oziroma 45,4 % proračuna, za investicijske odhodke in transfere 18.921.606 evrov oziroma 43,9 % proračuna in za rezerve 100 tisoč evrov oziroma 0,2 % proračuna.

Investicijski odhodki občinskega proračuna so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za plačilo študij izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa ter investicijski transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in neprofitnim ustanovam.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2015 so načrtovani za naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo - 6.271.564 evrov, Podjetniški center Standard - 1.605.975 evrov, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo - 1.342.272 evrov, obnove cest po programu koncesije za ceste - 1.033.000 evrov, ureditev garaž Gorica - 1 milijon evrov in naložbe na področju oskrbe z vodo - 532.032 evrov.

Za financiranje projektov v letu 2015 načrtujemo 7.819.643 evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij ter od kupnine za stanovanja Gorica.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 1,3 milijona evrov.

Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 50 tisoč evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 50 tisoč evrov.

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so s proračunom za leto 2015 načrtovana sredstva v višini 357.889 evrov (za delovanje svetov - 87.890 evrov, prireditve - 10.700 evrov, vzdrževanje nekategoriziranih cest - 81 tisoč evrov, vzdrževanje javne snage - 19.189 evrov, program za starostnike - 2.110 evrov in nakup prostorov za izvajanje dejavnosti krajevne skupnosti 157 tisoč evrov).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje