O-STA

Pravilnik o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje

Velenje, 25. november 2014 - Svetnice in svetniki so na zadnji seji sveta potrdili Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje.

V Mestni občini Velenje javno gasilsko službo opravlja sedem prostovoljnih gasilskih društev. Javno gasilsko službo opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s pravili Gasilske zveze Slovenije. S sprejetjem pravilnika smo leta 2009 vzpostavili ustrezno osnovo za izvajanje nadzora nad porabo proračunskih sredstev namenjenih za javno gasilsko službo, poenotenje obrazcev, dviganje ravni operativne pripravljenosti prostovoljnih gasilskih društev, njihove usposobljenosti in delovanja.

Na podlagi izkušenj smo ugotovili, da so potrebni nekateri popravki pravilnika. Še vedno je glavno vodilo ocenjevanja dobro operativno delo, ki je osnova gasilske javne službe.

Pravilnik v 18. členih opredeljuje način ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje. Del pravilnika je tudi točkovnik, kjer so natančno opredeljena področja, kategorije in postavke ocenjevanja prostovoljnih gasilskih društev. V pravilniku je opredeljena vsebina in način izvajanja, sestava komisije, naloge komisije, naloge prostovoljnih gasilskih društev, naloge poveljnika poveljstva in naloge gasilske zveze. Opredeljen je tudi način izvajanja pregleda in ocenjevanja ter način izplačevanja dotacij v skladu z rezultati ocenjevanja.

Spremembe v novem pravilniku so bile usklajene s poveljnikom poveljstva Mestne občine Velenje in s poveljniki vseh prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje. Spremembe se nanašajo na sestavo komisije, ki opravlja ocenjevanje in na število točk po kategorijah. Spremenjena so tudi navodila ter obrazci za ocenjevanje, ki so priloge pravilnika. Spremembe obstoječih navodil in obrazca ne vplivajo na vsebino pravilnika.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje