O-STA

4. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 23. december 2014 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 4. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so članice in člani sveta soglasno sprejeli zapisnik 3. seje.

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015 je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki so ga članice in člani sveta soglasno sprejeli.

3. točko dnevnega reda - Vizija razvoja energetike v Šaleški dolini je uvodoma predstavil župan Bojan Kontič. V nadaljevanju pa so imeli besedo gostje Blaž Košorok, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, mag. Đorđe Žebeljan, izvršni direktor razvoja in raziskav Holdinga slovenske elektrarne, Stojan Nikolič, finančni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, Nada Drobne Popovič, vodja oddelka za upravljanje kapitalskih naložb v Slovenskem državnem holdingu, mag. Ludvik Golob, predsednik Uprave Premogovnika Velenje in dr. Matjaž Eberlinc, direktor Termoelektrarne Šoštanj.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj. V svet je bil imenovana Zvonka Lipovšek.

Vodja Urada za urejanje prostora Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje, Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3562/12) in Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015.

V Predlogu Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje je zapisano, da je Mestna občina Velenje v letu 1999 od poslovnega subjekta na obravnavanem območju pridobila del omenjenega zemljišča za potrebe rekonstrukcije (izgradnje novega zavijalnega pasu desno in pločnika) Šaleške ceste na odseku za naselje Gorica. Za nov uvoz, ki ga je poslovni subjekt, zaradi tega, ker je odstopil svoje zemljišče za izvedbo rekonstrukcije, izgubil, se je Mestna občina Velenje zavezala, da bo uredila trajno dovozno cesto ter urediti njen status. Mestna občina Velenje je dovozno cesto uredila, status zemljišča oz. dovozne ceste pa je potrebno uskladiti z obstoječo zakonodajo.

Svetnice in svetniki so sklep sprejeli.

V Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3562/12) gre za nepremičnino v izmeri 14 m², ki ima status stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega območja naselij in v naravi predstavlja dvorišče. Glede na navedeno predmetna nepremičnina ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do stanovanjskih površin na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, zato se predmetna nepremičnina izvzame iz javnega dobra, ki bo postala last Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje bo predmetno nepremičnino prodala zainteresiranemu kupcu sosednjih nepremičnin.

S Predlogom Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015 se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2015 načrtuje v orientacijski vrednosti 925.257,40 evrov. Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2015 načrtujejo v orientacijski vrednosti 1.000.000,00 evrov.

Predlog sklepa so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje je predstavila vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak.

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti je predstavil Letni program športa za leto 2015, ki so ga svetnice in svetniki podprli.

V. d. direktorja mag. Iztok Mori je svetnicam in svetnikom predstavil Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2015.

V Okvirnem programu dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2015 je predvidenih 7 sej sveta. Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, ob 8. uri dopoldan v sejni dvorani Mestne občine Velenje. V okvirnem programu dela je upoštevan program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za razpravo in odločanje v svetu. V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta.

Svetnice in svetniki so se danes seznanili tudi s poročili o delu za šolsko leto 2013/2014 osnovnih šol v občini, Glasbene šole Fran Korun Koželjski, Ljudski univerzi Velenje in o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v mestni občini Velenje od 01.09.2013 do 31.08.2014

Z vsebino poročil vas bomo še seznanili. Prav tako bomo še poročali o vsebini vseh točk dnevnega reda današnje seje, ki v tem sporočilu za javnost niso podrobneje predstavljene.

Seja je bila končana ob 14. uri in 45 minut.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje