O-STA

Ustanovljen Strateški svet za razvoj jezer v Šaleški dolini

Velenje, 7. januar 2015 - Decembra 2014 je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič imenoval Strateški svet, ki se bo ukvarjal z razvojnim projektom "Jezera v Šaleški dolini".

Projektne aktivnosti bo usmerjal in odobraval strateški svet, ki je sestavljen iz kompetentnih strokovnjakov. Člani projektnega sveta so Bojan Kontič (predsednik), dr. Franc Žerdin (namestnik predsednika), Karla Sitar (projektno financiranje), mag. Milena Pečovnik (pravni vidiki), Mojca Ževart (muzejska dejavnost), Slavko Hudarin (komunikacije), mag. Marko Mavec (ekologija), mag. Drago Potočnik (rudarstvo), Urška Gaberšek (turizem), Vasja Čretnik (turistični marketing), Marko Govek (podjetniški vidiki), mag. Branka Gradišnik (prostorski vidiki), Jan Škoberne in Špela Šeliga (sekretariat in stiki s tujino), Anton Brodnik (komunalni vidiki), Marjan Klepec (šport) in Marko Pritržnik (dejavnosti mladih). Strateški svet se bo po potrebi širil še z novimi člani.

V Šaleški dolini so tri jezera, katerih potencial ni dovolj izkoriščen v smislu razvoja turizma ter drugih poslovnih priložnosti. Zaradi narave njihovega nastanka je še posebej pomembno, da bo nadaljnji razvoj območja dejavnosti trajnostno naravnan in da bodo okoljski, socialni ter ekonomski vidiki med sabo uravnoteženi in skrbno načrtovani. V letu 2014 je Mestna občina Velenje izdelala dokument z naslovom "Programska zasnova območja velenjskega in škalskega jezera", v okviru katerega je bila za nekatere predele ob jezerih nastavljena zasnova novih dejavnosti in za nekatere od njih tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z namenom dopolnjevanja vsebin želimo v Mestni občini Velenje k sodelovanju privabiti čim širši krog strokovnjakov ter laično javnost tako iz lokalnega okolja kot tudi širše.

Izvedli bomo več delavnic z različnimi interesnimi skupinami, organizirali mednarodno konferenco z naslovom "Poslovne priložnosti, ki jih ponujajo jezera in objezerske površine v Šaleški dolini", pripravili več srečanj s strokovnjaki iz Slovenije ter tujine, spoznali primere dobrih praks v sosednji Avstriji in drugod, reševali težave povezane z lastništvom zemljišč... Z različnimi dejavnostmi želimo v obdobju enega leta pridobiti dovolj informacij, na podlagi katerih bomo izdelali strateški dokument, s katerim bomo usmerjali nadaljnji razvoj območja in si prizadevali pridobiti investitorje za načrtovane projekte.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje