O-STA

Dokončanje Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica Velenje

Velenje, 7. januar 2015 - Mestna občina Velenje in podjetje IGEM, d. o. o. sta soinvestitorja gradnje Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica Velenje. Mestna občina Velenje investira pridobitev 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih pripadajočih parkirnih mest. Skupna vrednost deleža Mestne občine Velenje znaša 11.240.800,44 evra skupaj s pripadajočim DDV. Podjetje IGEM, d.o.o. financira gradnjo 15 tržnih stanovanj, trgovskega centra z zunanjimi 62 parkirnimi mesti, poslovnih prostorov za prodajo na trgu in okoli 460 pokritih parkirnih mest za namene reševanja parkiranja v Krajevni skupnosti Gorica.

Celotna vrednost investicije znaša okoli 24 milijonov evrov. S prijavo na javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je Mestna občina Velenje pridobila soinvestitiorska sredstva za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest v višini 5.463.075,08 evra ter posojilo v višini 2.323.560,59 evra. Rok za predajo stanovanj in pokritih parkirnih mest je bil po veljavnem terminskem planu 28. februarja 2014.

V vmesnem obdobju soinvestitor podjetje IGEM, d.o.o. ni pridobil dogovorjenega posojila banke za nadaljevanje izvedbe tržnega dela projekta, prišlo pa je tudi do vdora vode na sredi temeljne plošče garaže. Sanacija je bila uspešna in je zagotovila stabilnost in varnost celotnega objekta. Mestna občina Velenje je za poplačilo podizvajalcev in zagotovitev nadaljevanja del sklenila predpogodbo za odkup dela pokritih parkirnih mest in dodatek k Soinvestitorski pogodbi, v katerem je opredelila nov finančni plan plačil. Končni rok predaje celotnega objekta skupaj s pridobljenimi upravnimi dovoljenji se je podaljšal do konca meseca maja 2015.

Na Stanovanjski sklad Republike Slovenije je bila posredovana vlogo za podaljšanje roka izvedbe del, ki ga je ta sprejel. Mestna občina Velenje je 31. decembra 2014 prejela na podlagi podpisanega Dodatka štev. 2 k posojilni pogodbi in na podlagi soglasja Ministrstva za finance Republike Slovenije še 323.560,59 evra posojila in s tem izkoristila celotno kvoto odobrenega posojila ter 127 tisoč evrov sredstev za že izvedena gradbeno-obrtniška dela na stanovanjih in pripadajočih pokritih parkirnih mestih.

Včeraj, 6. januarja, je v prostorih Mestne občine Velenje potekalo srečanje med predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter županom Mestne občine Velenje Bojanom Kontičem in sodelavci, ki pokrivajo to področje. Uvodoma se je Župan Mestne občine Velenje zahvalil predstavnikom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za sodelovanje in pomoč pri izvedbi Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica Velenje.

Vodja urada za razvoj in investicije na Mestni občini Velenje Alenka Rednjak je prisotne seznanila z informacijami o trenutnem gradbenem stanju projekta. Celotni projekt je 90 % končan, niso še zaključena dela na poslovnem objektu, izvaja pa se finalizacija garaž.

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Žiga Andoljšek je povedal, da bo sklad redno poravnal še preostale pogodbene obveznosti, pričakujejo pa čim prejšnje končanje del. Priznava, da je gospodarska situacije neugodna za gradbena podjetja in je zato stanovanjska gradnja po občinah zamrla.

Prisotni na sestanku so se strinjali, da je potrebno čimprej pristopiti k aktivnostim za ureditev etažne lastnine in vložiti vse napore za pridobitev uporabnega dovoljenja. Vsa stanovanja v Poslovno-stanovanjskem objektu Gorica Velenje bodo opredeljena kot neprofitna in bodo dodeljena upravičencem iz veljavne prednostne liste takoj po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje