O-STA

Jutri 5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 2. februar 2015 - Jutri, v torek, 3. februarja, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 5. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja in pobude članov sveta
 3. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
 4. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014
 5. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2015
 6. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
 7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/ projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
 10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
 11. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh "de minimis" za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014
 12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje
 13. Poročilo o dejavnostih in rezultatih v zvezi z uresničevanjem zastavljenih ciljev in programov razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2014
 14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2014
 15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2014
 16. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2014
 17. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015
 18. Odgovori na pobude in vprašanja

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje