O-STA

5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 3. februar 2015 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 5. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki na predlog člana sveta glasovali o umiku 6. točke dnevnega reda - Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje. Točke iz dnevnega reda niso umaknili. V nadaljevanju so soglasno sprejeli zapisnik 4. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje.

Mestna občina Velenje je lastnica nepremičnine s parcelno številko 3240/32 v k. o. 964 Velenje. Z vzpostavitvijo javnega dobra na omenjeni parceli bomo omogočilo splošno in enako rabo vsem uporabnikom na obravnavanem področju. Poleg navedenega pa je območje, kjer se nahaja predmetna nepremičnina, skladno z veljavnim prostorskim aktom, opredeljeno kot obrtno poslovno proizvodna cona. Glede na dejstvo, da po predmetni nepremičnini že sedaj poteka cesta, bo cesta po vzpostavitvi javnega dobra, v prihodnosti tudi kategorizirana.

Svetnice in svetniki so predlog sklepa soglasno sprejeli.

Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti, je predstavil Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2015, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli.

S spremembami v predlaganem Predlogu Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje je svetnice in svetnike seznanila vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrić.

Obstoječi pravilnik smo spremenili zaradi spremembe zakonodaje in uskladitve terminologije. V pravilniku smo na podlagi zakonodaje uskladili določbo, da letni znesek sejnin članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih organov občine vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana (po stari zakonodaji je bilo 15 %). Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Vodja kabineta mag. Saša Sevčnikar je predstavila Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje.

Osnovni pravilnik je bil sprejet februarja 2013. Pri izvedbi razpisa v letih 2013 in 2014 smo ugotovili nekaj pomanjkljivosti oz. nejasnosti, predvsem pri kriterijih za ocenjevanje in oddaji poročila.

S sprejetjem sprememb bomo:

- zagotovili, da se bodo financirale le dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki bodo izboljšale kakovost življenja občanov oz. bodo postale s sredstvi razpisa bolj dostopne občankam in občanom;

- določili, da prijavitelji ne morejo pridobiti sofinanciranja po tem pravilniku, če so sredstva za isto dejavnost/program/projekt/prireditev že prejeli na katerem drugem razpisu Mestne občine Velenje;

- vsebinsko združili nekatere kriterije;

- uvedli obrazec za poročanje, ki bo sestavni del razpisne dokumentacije. Do sedaj obrazca za poročilo nismo imeli, kar je povzročalo kar nekaj nejasnosti. Obvezna priloga obrazca bodo fotokopije računov v višini odobrenih sredstev.

Svetnice in svetniki so predlog pravilnika sprejeli.

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti je svetnice in svetnike seznanil s Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje, ki so ga svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup, ki ga je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga sprejeli.

Odlok o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup je bil sprejet v letu 2012. Od takrat so se razmere na nepremičninskem trgu spremenile. Cene nepremičnin, kot to izhaja iz kvartalnih poročil o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu, ki jih izdaja Geodetska uprava Republike Slovenije, so se znižale, in sicer v letu 2012 za 5 %, v letu 2013 pa za 7 %. Predvideva se še dodaten padec cen nepremičnin v letu 2014 za še dodatnih 7 %.

Zaradi trenutnih razmer si Mestna občina Velenje prizadeva spodbujati delovanje in obratovanje lokalov ter spodbuditi oživitev mesta. Namen znižanja najemnin in odškodnin za ustanovitev služnostnih pravic je pritegniti nove ter ohraniti že obstoječe najemnike ter s tem omogočiti občanom koriščenje dodatnih storitev. Glede na navedeno je bilo potrebno poseči v višino izhodiščne vrednosti za izračun najemnin, z znižanjem le te za 50 %. Enako je potrebno znižati tudi višino odškodnine za obremenjevanje nepremičnin s služnostnimi pravicami.

Vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki brez pripomb prekvalificirali v predlog ter ga soglasno sprejeli.

Svetnice in svetniki so se danes seznanili tudi s poročili o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/ projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, o dodeljenih državnih pomočeh "de minimis" za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014, o dejavnostih in rezultatih v zvezi z uresničevanjem zastavljenih ciljev in programov razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2014, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2014, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2014, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2014 in letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2015.

Z vsebino poročil vas bomo še seznanili. Prav tako bomo še poročali o vsebini vseh točk dnevnega reda današnje seje, ki v tem sporočilu za javnost niso podrobneje predstavljene.

Seja je bila končana ob 10. uri.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje