O-STA

Zanimanje za Gorenjevo tretjo izdajo komercialnih zapisov preseglo pričakovanja

Velenje, 20. februar 2015 - Gorenje, d.d., je 20. februarja izdalo 10-mesečne komercialne zapise z 2,20-odstotno letno obrestno mero v skupni nominalni vrednosti 27 milijonov evrov, kar je za 35 % več, kot je bil sprva predviden obseg izdaje. Dobro zanimanje za komercialne zapise potrjuje zaupanje vlagateljev v Skupino Gorenje.

Komercialni zapisi z oznako GRV03 bodo imenski, izdani v nematerializirani oblik v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD (Centralna Klirinška Depotna Družba d.d.), v nominalni vrednosti 1.000 evrov na apoen in bodo prosto prenosljivi. Za obveznosti iz komercialnih zapisov jamči Gorenje z vsem svojim premoženjem, niso pa zavarovani s posebnim jamstvom. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d.. Po današnji izdaji bo komercialne zapise mogoče kupiti tudi še v drugem krogu vpisa od 2.3.2015 do 1.12.2015 do končne skupne višine izdaje v nominalni vrednosti 30 milijonov evrov.

Gorenje je z izdajo komercialnih zapisov pridobilo sveža sredstva za sezonsko financiranje poslovanja. Družba ima namreč višje potrebe po denarnem toku v začetku leta, nato pa se le-te nižajo do zadnjega četrtletja, ko izkaže presežek denarnega toka.

Izdaja komercialnih zapisov pa je tudi del Gorenjeve strategije razpršitve finančnih virov, skladno s katero je lani izdalo obveznice v višini 73 milijonov evrov.

Skupaj z lanskoletno izdajo 5-letnih obveznic in današnjo izdajo 10-mesečnih komercialnih zapisov je Gorenje v samo štirih mesecih na kapitalskih trgih pridobilo 100 milijonov evrov. Več kot četrtino financiranja ima Gorenje danes tako zagotovljeno preko kapitalskih trgov, kar zagotavlja ustrezno stabilnost in hkrati konkurenčnost pri zagotavljanju virov financiranja.

Gorenje je komercialne zapise prvič izdalo leta 2013 s 4,45-odstotno letno obrestno mero, leta 2014 pa je izdalo komercialne zapise s 4-odstotno letno obrestno mero. Letošnja izdaja predstavlja pomemben korak pri zniževanju stroškov financiranja Skupine Gorenje.

Vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organizirani trg opravlja za Gorenje, d.d., družba Alta Invest, investicijske storitve, d.d. .

Elizabeta Biluš, vodja zunanjega komuniciranja, E:elizabeta.bilus@gorenje.com