O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Turistično-informacijski center Velenje v letu 2014

Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so se na včerajšnji 6. seji med drugim seznanili tudi s Poročilom Turistično-informacijskega centra Velenje za leto 2014, ki ga je predstavila Ana Belina.

Sodelavci Turistično-informacijskega centra Velenje (TIC) so v lanskem letu največjo pozornost namenili informiranju, razvoju, skrbništvu, povezovanju, promociji in prodaji na področju turizma.

TIC Velenje je v preteklem letu uvedel kar nekaj novih projektov ter posodobil ponudbo. V mesecu septembru so uvedli spletno aplikacijo Turistična taksa, ki je zavezancem poenostavila poročanje o številu nočitev ter pobrani turistični taksi. Mesečno so organizirali tematska vodenja za občane, izvedli so izobraževanje za turistične vodnike, prenovili so spletno stran ter organizirali rokodelsko tržnico v Starem Velenju.

Posebno pozornost so v lanskem letu med drugim namenili tudi razvoju "dostopnega turizma", ki omogoča osebam z raznimi omejitvami neodvisno in dostojanstveno uporabo turističnih storitev in produktov. Dostopni turizem zajema gibalno in senzorno ovirane osebe, osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, osebe z otroki v otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki jim je turizem težje dostopen iz drugih zdravstvenih razlogov. Obiskovalcem omogočajo uporabo lupe in infotela za slabovidne. Tudi promocijski material in spominke prilagajajo slabovidnim osebam.

V nadaljevanju seje Sveta Mestne občine Velenje je Ana Belina predstavila tudi poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v mestni občini Velenje za leto 2014.

Mestna občina Velenje je v okviru javnega razpisa sofinancirala programe in projekte na področju turizma v mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, urejanje in varstvo okolja, osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma, razvoj celovitih turističnih proizvodov, zagotavljanje turističnega podmladka in organizacija ter izvajanje turističnih prireditev.

Razpisana so bila naslednja področja:

A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev, turistične zveze in članov turistične zveze (razpisanih je bilo 19 tisoč evrov).

B: Organizacija in izvedba silvestrovanja na prostem (razpisanih je bilo 14 tisoč evrov).

C: Sofinanciranje programov turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih društev ali turistične zveze (razpisanih je bilo 3 tisoč evrov).

V skladu z razpisom je pravočasno prispelo 12 vlog. Mestna občina Velenje je na podlagi javnega razpisa skupno sofinancirala sredstva v višini 33.646,29 evra. Do razlike v višini 2.350,66 evra je prišlo zaradi prepozno oddanih poročil ali zaradi nerealizacije aktivnosti, ki so jih prijavitelji navedli v prijavi na javni razpis.