O-STA

Poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2014

Velenje, 25. marec 2015 - Včeraj so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje na seji prisluhnili Poročilu o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2014.

Center za socialno delo Velenje je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja dejavnost socialnega varstva na območju Upravne enote Velenje, za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.

Ustanovila ga je država, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa ima od 17. 12. 1992 dalje Vlada Republike Slovenije.

Center za socialno delo Velenje kot javni socialno-varstveni zavod, opravlja naloge, ki so centrom z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom nalagajo drugi predpisi.

Center za socialno delo Velenje opravlja socialno-varstvene storitve (prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom, pomoč družini na domu,...). Po potrebi organizira tudi skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva. Center lahko opravlja tudi druge storitve in naloge, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznikovem okolju.

Z vidika kadrovskega, organizacijskega in finančnega poslovanja je center odgovoren za svoje delo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.

Center za socialno delo Velenje deluje kot enovit javni socialno varstveni zavod, v njem je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 51 oseb. V izvajanje dejavnosti centra so se vključevali še:

• pripravniki (4 ESS-Socialna zbornica)

• informator (1 ESS-Skupnost CSD)

• delavci na javnih delih (13) v dodatnih programih (od tega štirje v programu pomoč na domu).

V letu 2014 je center opravil pomembne dodatne aktivnosti za pomoč občanom in občankam mestne občine Velenje, ki so se znašli v hudi materialni in socialni stiski. Sodelovali so na sejah Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje, ter se v primerih reševanja hujših materialnih stisk uporabnikov, povezovali tudi z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki. V lanskem letu so aktivno sodelovali tudi v skupini za socialno vključenost starejših v mestni občini Velenje. Sodelavka Centra za socialno delo Velenje je bila vključena tudi v delo skupine, ki je na Mestni občini Velenje pripravila Strategijo razvoja socialnega varstva v mestni občini Velenje od 2014 do 2020.

V Mestni občini Velenje smo prepričani, da je nujno potrebno, da Center za socialno delo Velenje, ki pokriva področje s skoraj 45 tisoč prebivalci, tudi v prihodnje deluje v takšnem obsegu kot dosedaj oziroma, da v prihodnje še spodbujamo izvajanje dodatnih programov, ki bi omogočili dodatne možnosti za naše občanke in občane.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje