O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V vrtčevski enoti Jakec ni bilo večjih nepravilnosti

Velenje, 3. april 2015 - Mestna občina Velenje si prizadeva, da zagotavlja vključitev v vrtec vseh predšolskih otrok, katerih starši izrazijo ta interes. Seveda se trudimo, da v objektih Vrtca Velenje zagotavljamo tudi čim boljše pogoje za delo, bivanje, učenje in rekreacijo vseh otrok. Kljub temu, da so objekti starejši, so dobro vzdrževani, vsako leto pa redno izvajamo sanacije in izboljšave.

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport je zaradi domnevnega nezagotavljanja varnosti otrok ter minimalnih standardov in normativov za predšolsko vzgojo 11. marca 2015 opravil ogled prostorov Vrtca Velenje na lokaciji enote Jakec v krajevni skupnosti Pesje. Pri ogledu večje nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Inšpektorat je izdal ravnateljici vrtca opozorilo, da odpravi manjše nepravilnosti do 1. 4. 2015. V Vrtcu Velenje so do roka izvedli vse ukrepe, na katere je opozoril inšpektorat in ga o tem tudi obvestili. Z izvedenimi ukrepi smo zagotovili še večjo varnost in zaščito otrok v enoti Jakec.

Od meseca januarja 2015 se v Vrtcu Velenje konstantno povečuje število staršev, ki izražajo interes za vpis njihovih otrok v vrtec, zato smo na Mestni občini Velenje zagotovili dodatne prostore za otroke prvega starostnega obdobja v enoti Vrtiljak in v enoti Pesje.

V mesecu marcu 2015 smo na Mestni občini Velenje še za to šolsko leto pristopili k iskanju rešitev za dodatne prostorske možnosti v Vrtcu Velenje. Na Osnovni šoli Gustava Šiliha (na naslovu Vodnikova cesta 3), bomo uredili prostore s posebnim vhodom za dva oddelka vrtca, ogradili bomo otroško igrišče in postavili otroška igrala. Dva oddelka otrok starih od 5 do 6 let bomo preselili iz enote Najdihojca (z naslova Prešernova cesta 3) v prostore Osnovne šole Gustava Šiliha, ki se nahaja v neposredni bližini.

Predvidevamo, da bomo lahko že 4. maja 2015 v tej enoti vrtca omogočili vpis za dodatnih 28 otrok prvega starostnega obdobja, saj je že sedaj 26 otrok tega starostnega obdobja na čakalni listi. Zaradi povečevanja vpisanih otrok v Vrtec Velenje, smo pričeli tudi že z aktivnostmi za zagotovitev dodatnih prostorskih možnosti za novo šolsko leto 2015/2016 in sicer z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo in uporabnega dovoljenja za mobilni objekt otroškega vrtca z dvema igralnicama in pripadajočimi prostori pri enoti Vrtiljak (na naslovu Cesta talcev 20), kjer to možnost dopuščajo zunanje igralne površine.

Mestna občina Velenje veliko pozornosti namenja projektom, ki najmlajšim občankam in občanom omogočajo razigrano in ustvarjalno otroštvo ter spodbudno okolje za razvoj in učenje. Velenje je že od leta 2007 tudi uradno otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto.