O-STA

25. redna Skupščina NLB

Danes, 22. junija je potekala 25. redna Skupščina NLB d. d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom 2014 in skladno z Zavezami, ki jih je Republika Slovenija podala Evropski komisiji, potrdila, da bilančni dobiček v višini 81,5 milijona evrov ostane nerazporejen. V nadaljevanju je upravi in nadzornemu svetu NLB podelila razrešnico za poslovno leto 2014.

Skupščina je prvič, skladno z določilom novega ZBan-2, imenovala revizorja NLB za obdobje treh poslovnih let, za 2015, 2016 in 2017, in sicer družbo Ernst &Young, d.o.o. Sprejela je nekatere spremembe in dopolnitve Statuta NLB, predvsem zaradi uveljavitve določil ZBan-2, ter določila sejnine članom NS in njegovih komisij. Za nadomestnega člana Nadzornega sveta NLB je bil izvoljen Andreas Klingen.


Pregleden izbor nadomestnega člana NS: skladno z zakonom in internimi akti ter v sodelovanju s SDH

Kot je znano, je član nadzornega sveta Goran Katušin decembra lani na skupščini NLB podal odstopno izjavo, tako da je odtlej nadzorni svet NLB deloval v zmanjšani zasedbi šestih članov. Za popolnitev izpraznjenega mesta so se člani NS v sodelovanju s SDH aktivno lotili iskanja nadomestnega, sedmega člana. Izdelali so njegov strokovni profil in skupaj s strokovnimi službami banke k sodelovanju povabili več kandidatov. V transparentnem postopku, ki je potekal skladno z zakonskimi zahtevami in internimi akti, je banka za izbranega kandidata pripravila oceno primernosti (Fit&Proper). S slednjo je, glede na nova določila ZBan-2, nadzorni svet NLB seznanil tudi oba regulatorja,. ECB in BS. Primernost kandidata, ki je v postopkih predložil vse zakonsko zahtevane podatke, je nato preverila tudi akreditacijska komisija SDH, med drugim tudi v osebnem intervjuju s kandidatom. Skupščina je predlaganega kandidata gospoda Andreasa Klingena izvolila za nadomestnega člana NS za obdobje polnega štiriletnega mandata, ki prične teči z dnem izvolitve.

Kdo je Andreas Klingen

Andreas Klingen (1964, Berlin), diplomirani fizik, je MBA študij zaključil na Rotterdam School of Management leta 1993. Ima bogate izkušnje na področju zakladništva, korporativnega bančništva, strateškega razvoja in korporativnega upravljanja, pa tudi privatizacije bank in prestukturiranja finančnega sektorja. Med drugim je izkušnje pridobival v PC Erste Bank, Kijev, kjer je v letih 2010 do 2013 opravljal različne funkcije, med drugim namestnika predsednika uprave. V Erste Group Bank AG, Dunaj je med leti 2005 in 2010 vodil strateški razvoj skupine, od leta 1998 do 2005 pa opravljal funkcijo višjega podpredsednika v JPMorgan, Divizija za investicijsko bančništvo, London. V svoji bogati karieri je opravljal tudi več funkcij v upravnih organih različnih družb in bank z območja vzhodne, centralne in JV Evrope.

Predsednik NS NLB Podbevšek pozdravlja prihod novega člana

Gorazd Podbevšek, predsednik nadzornega sveta NLB, je ob izvolitvi nadomestnega člana NS povedal: "Veseli me, da nadzorni svet ponovno deluje v polni zasedbi in da se nam je pridružil bančnik s tako bogatimi in raznovrstnimi izkušnjami, s katerimi bo lahko vsebinsko okrepil dosedanjo sestavo tega organa. Ta bo lahko še bolj celovito nadziral poslovanje banke, podpiral in svetoval upravi pri njenem delu ter postavljal prednjo nove, razvojne izzive. Uprava je dosegla in presegla za leto 2014 zastavljene cilje. Glede na to se je nadzorni svet odločil, da članom uprave dodeli letni dodatek za uspešnost v skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS (ZPPOGD)." Zakon dodatek za uspešnost omejuje na največ 30 % izplačanih bruto plač v poslovnem letu. Skladno z regulativo se odloženi del polovice izplača čez tri leta.

NLB Korporativno komuniciranje