O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Odkupili zemljišče za izgradnjo Tehnološkega parka

Velenje, 7. julij 2015 - Mestna občina Velenje je v preteklem tednu podpisala prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 773/1, k. o. 964 Velenje v velikosti 5.546 m2. Z nakupom nepremičnine bomo lahko pričeli z vzpostavitvijo razvoja poslovne cone na območju Stare vasi.

Skladno z veljavnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom "Stara vas - Tehnološki park" smo z nakupom nepremičnine zagotovili pogoje za izdelavo projektne dokumentacije in predvideno pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture (predvidoma do konca leta 2015).

Skladno z veljavnim prostorskim aktom bo kompleks poslovne cone v glavnini namenjen poslovnim, servisnim, proizvodnim in izobraževalnim dejavnostim. Zasnovan bo po posameznih enotah oziroma karejih, katere bo možno členiti in prilagajati dejanskim razmeram v prostoru in potrebam investitorjev.

Mestna občina Velenje tudi sicer veliko sredstev vlaga v izboljšanje razmer za razvoj podjetništva v našem okolju. V lanskem letu smo v prostorih Rdeče dvorane uredili "co-working" prostore za potrebe skupnosti "Štart up Velenje". Urejamo pa tudi Poslovni center Standard, ki bo mladim posameznikom in podjetjem omogočal najem pisarn po ugodnih cenah. Vsako leto pripravimo tudi razpis za spodbujanje podjetništva, na katerega se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju mestne občine Velenje in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju te občine.