O-STA

Skupščina delniške družbe BTC potrdila delitev bilančnega dobička ter podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu

Na skupščini delniške družbe BTC d.d., ki je potekala 26. maja 2016 in so se je udeležili delničarji družbe, katerih delnice so predstavljale 95,34 odstotkov delnic, je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2015. Delničarji so s 100 odstotno večino sprejeli sklepe o delitvi bilančnega dobička, podelili razrešnice upravi in nadzornemu svetu, potrdili družbo Ernst&Young za revizorja družbe za poslovno leto 2016, predlagano spremembo statuta družbe, kakor tudi pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.

Na skupščini so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe iz katerega izhaja, da družba nadaljuje svojo stabilno rast, s povečevanjem prihodka in čistega poslovnega izida. V letu 2015 je izvedla naložbe v vrednosti 6 mio EUR, zmanjšala finančni dolg iz naslova preteklih obsežnih investicij in hkrati prestrukturirala dolgoročna posojila v skupni višini 32 mio EUR z nižjo obrestno mero ter daljšo dobo vračila. V letu 2015 je družba ustvarila 59,8 mio EUR prihodkov. Z izločitvijo enkratnih in izrednih poslovnih prihodkov v letu 2014, bi bil čisti poslovni izid iz poslovanja leta 2015 višji za 7,6%. Sicer le ta v letu 2015 znaša 5,2 mio EUR.

Družba je investirala v različne projekte, ki bodo omogočili njen nadaljnji razvoj med njimi: rekonstrukcijo in izgradnjo dela sodobne štiripasovne Letališke ceste med krožiščema Emporium in Bratislavska-Letališka (cca 500m) s kolesarskimi stezami, peš potmi in ozelenitvijo. Naložbe so bile namenjene tudi v preureditev in nakup novih poslovnih prostorov, ureditev hladilnice v Logističnem centru, prenovo prostora za namene ABC pospeševalnika in podjetniško zagonskega mesta ABC Hub ter v posodobitev nakupovalnega središča v Murski Soboti. Družba z investiranjem dobička iz utečenih dejavnosti v nova, inovativna področja dokazuje, da je generator novih poslovnih priložnosti.

Z ustanovitvijo ABC pospeševalnika lanskega marca se je uresničil cilj, zastavljen v dolgoročni Strategiji družbe 2020 in sicer, da je BTC City leta 2015 postal inovativno mesto. Leto 2015 je bilo v ABC pospeševalniku namenjeno utrjevanju kredibilnosti in pridobivanju znanj o delovanju startupov, v letu 2016 pa se ABC pospeševalnik fokusira na globalno širitev svojega delovanja in povečanja trga v München in Silicijevo dolino. Ker pospeševalnik združuje poleg startupov, še mentorje in mednarodne investitorje, strokovnjake iz različnih področij ter mlada in inovativna podjetja se je v BTC Cityju ustvaril celovit startup ekosistem. Globalno pozicioniran pospeševalnik selekcionira najboljše startupe iz celega sveta s tem, da sta v Ljubljani v letu 2015 potekala dva programa z 20 startupi, odslej pa se bo v Ljubljani kalilo kar 60 startupov letno. Bistvena naloga pospeševalnika je, da se startupi usposobijo za podjetniški prodor na globalne trge. Vsekakor poleg vsega navedenega ta poslovna novost prinaša v BTC City veliko svežine, dinamike, mednarodnih dogajanj in novih spoznanj, predvsem pa izraža visoke ambicije družbe za nadaljnjo rast in doseganje spodbudnih novih ciljev. Družbi bodo dali dodaten zagon novi projekti v neposredni bližini, saj bodo domači in tuji vlagatelji v neposredni bližini BTC do leta 2020 vložili 300 mio EUR, v neposredni bližini BTC se bo zgradil trgovski center IKEA ter Intermodalni logistični terminal Ljubljana.

BTC je ponudbo v Cityju popestril z nekaj prepoznavnimi blagovnimi znamkami, kot npr. Decathlon in Kolpa, s katerimi krepi prepoznavnost in konkurenčnost, v poslovno stolpnico BTC City pa se je preselil tudi Olimpijski komite Slovenije. Okrepila se je dejavnost logistike, ki je poslovala dobro in zabeležila 4,5 odstotno rast, ker je omogočilo rast zaposlenih za 5 odstotkov, vsekakor pa je družba s povečanjem hladilniških kapacitet še okrepila položaj največjega logista na področju prehrane v Sloveniji. Družba je skrbela tudi za energetsko učinkovitost in konec leta je bil uspešno realiziran projekt prenosa vroče vode iz Julona v bazene Atlantisa, s čemer so se obema družbama zmanjšali stroški, kot so se posledično občutno zmanjšali tudi izpusti CO2.

Delničarji so potrdili delitev bilančnega dobička v višini 16.343.973,61 EUR. Delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.156.707,20 EUR. Bilančni dobiček v višini 10.000.000,00 EUR se prenese med druge rezerve iz dobička, bilančni dobiček v višini 4.187.266,41 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih letih. Upravi in nadzornemu svetu je skupščina za njuno dobro delo podelila razrešnico, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov v preteklem letu. Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 je skupščina imenovala družbo Ernst&Young. Sprejete so bile tudi spremembe in dopolnitve družbe, ki se nanašajo na razširitev dejavnosti.

Stabilna rast, nenehna vlaganja, inovativni pristop pri razvoju novih dejavnosti ter vseobsežni družbeno usmerjeni trajnostni projekti so prispevali k temu, da se je družba BTC d.d. po raziskavi "Ugled 2016" Kline & partner iz 15. pomaknila na 8. mesto, predsednik uprave Jože Mermal pa iz 5. na 4. mesto.

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi;

tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si