O-STA

34. redna seja Nadzornega sveta NLB

V petek, 27. maja se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 34. redni seji, na kateri je osrednjo pozornost namenil rezultatom poslovanja NLB Skupine v 1. četrtletju letošnjega leta. Nadzorni svet je pozdravil nadaljevanje trenda kontinuiranega izboljševanja poslovanja, saj je NLB Skupina že deveto četrtletje zapored poslovala pozitivno, kar je po mnenju nadzornikov ključen element presoje uspešnosti banke v očeh potencialih investitorjev. V 1. četrtletju je NLB Skupina ustvarila 52,1 milijona evrov dobička po davkih, kar je kar 27,1 milijona evrov več od doseženega v enakem obdobju lani. Poleg matične banke, so k rezultatu v veliki meri prispevale tudi strateške članice NLB Skupine, ki so vse poslovale z dobičkom. To kaže, da NLB uspešno uresničuje svojo strategijo poslovanja in rasti izven Slovenije. Nadzorni svet je tudi sprejel sklep, da prvič po letu 2008 lastniku predlaga izplačilo dividende in s tem prične z vračanjem sredstev, ki jih je le-ta vložil v banko.

Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine je na voljo v Medletnem poročilu za 1. četrtletje 2016 in v prezentaciji za investitorje, ki ju je banka skladno s finančnim koledarjem javno objavila danes, 27. maja.


NLB Skupina je uspešno nadaljevala aktivnosti za izboljšanje kakovosti sredstev. Bruto slaba posojila je v 1. četrtletju znižala za 70,8 milijona evrov, s čimer je v primerjavi s koncem leta 2015 znižala delež slabih posojil v vseh posojilih z 19,3% na 18,4%. Nadzorniki so v zvezi s tem pozdravili aktiven pristop banke na področju upravljanja slabih posojil. Banki so naložili, da ob striktnem upoštevanju in temeljiti strokovni analizi vseh ekonomskih učinkov in scenarijev, nadaljuje z zniževanjem obsega slabih posojil. Nadzorniki so ob tem pozdravili tudi rast, ki jo NLB Skupina beleži tako v segmentu kreditiranja prebivalstva kot kreditiranja gospodarstva na strateških trgih.

Kot običajno, se je NS na seji seznanil tudi s poročili Komisij nadzornega sveta in podal soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno. Nadzorni svet je obravnaval tudi gradiva za redno skupščino delničarjev banke - uporabo bilančnega dobička za leto 2015 in predlog za delitev dividend. Prvič po letu 2008 bo banka na skupščini delničarjev predlagala izplačilo dividend za leto 2015, predvidoma v vrednosti 43,9 milijonov evrov, kar je najvišji možen znesek glede na veljavne zakonske in druge relevantne omejitve. V nadaljevanju seje se je nadzorni svet seznanil tudi s poročili o delu notranje revizije in Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete v 1. četrtletju.

Člani nadzornega sveta so se na seji seznanili tudi s postopkom imenovanja novega predsednika uprave NLB, ki teče po načrtih. Na osnovi temeljitega pregleda prispelih prijav in razgovorov z ožjim krogom kandidatov s strani komisije NS za imenovanja, je tekla poglobljena razprava o kandidatih in njihovi operativni viziji vodenja NLB. Pričakovanja nadzornikov od bodočega predsednika uprave največje slovenske banke so, da bo banka pod njegovim vodenjem dosegala kontinuirano rast poslovnega izida na vseh strateških trgih, skupaj z zniževanjem obsega slabih posojil. Nadzorni svet pričakuje, da bo novi predsednik uprave največje slovenske banke imenovan najkasneje v dobrem mesecu dni, če bo le možno pa že prej.

Ob tem je tekla razprava tudi o potrebi po čimprejšnji popolnitvi uprave, saj je, kot je znano, že dobro leto in pol brez člana uprave, pristojnega za področje operativnega poslovanja (COO). To za ostale člane uprave predstavlja dodatno obremenitev in dodatne odgovornosti ob pristojnostih za njihova področja dela. Člani NS so si bili edini, da to situacijo razrešijo v čim krajšem možnem času in s čim bolj kompetentnim članom z močnimi mednarodnimi izkušnjami ter s tem prispevajo k bolj uravnoteženemu delu uprave.

Nadzorni svet NLB

Vsa sporočila za javnost