O-STA

Na Skupščini NLB d.d. potrdili izplačilo 110 milijonov evrov dividend in imenovali tri člane Nadzornega sveta

Sporočila za javnost
17. junij 2024

Delničarji NLB d.d. so se danes zbrali na 42. Skupščini delničarjev NLB d.d.. Prisotnih je bilo 66,92 % delničarjev z glasovalno pravico, ki so potrdili sklepe, ki sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet NLB d.d., med drugim o delitvi bilančnega dobička preteklega leta in imenovanju treh članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Delničarji so sklenili, da se del bilančnega dobička v skupnem znesku 110 milijonov evrov, kar znaša 5,5 evra bruto na delnico, v obliki dividend izplača 26. junija 2024.

NLB se je zadnja leta odločala za polletno izplačilo dividend, pri čemer je bila druga tranša običajno potrjena in izplačana proti koncu leta, kar je omogočalo pogostejši dialog z delničarji, med drugim tudi glede ustreznega upravljanja kapitala banke. Na začetku leta je NLB tako napovedala namero o izplačilu druge tranše dividende v enakem znesku, s čimer bi skupno izplačilo dividend v letu 2024 znašalo 220 milijonov evrov. Glede na nedavno objavljeno prevzemno za odkup do 100 % kapitala družbe Addiko Bank AG, pa smo posodobili svoje kapitalske projekcije, vključno z vsemi prej predvidenimi izplačili dividend za leti 2024 in 2025. Obenem sporočamo namero, da bomo ohranjali ciljno raven kapitala (Tier 1 pri 15 % glede na trenutne regulativne ravni) tudi s podporo AT1 kot preferenčno možnostjo (za več podrobnosti je na voljo gradivo spletne predstavitve prevzemne ponudbe z 10. junija 2024).

Imenovani trije člani Nadzornega sveta NLB d.d.

Glede na to, da je potekel mandat trem članom Nadzornega sveta NLB d.d., in sicer predsedniku Primožu Karpetu, Davidu Ericu Simonu in Verici Trstenjak, je skupščina imenovala tudi tri člane.

Delničarji so za člana Nadzornega sveta znova imenovali Primoža Karpeta, imenovali pa so tudi dva nova člana, in sicer Natalio Olegovno Ansell, izkušeno bančnico z globalnimi izkušnjami in podrobnim poznavanjem vseh tehničnih vidikov korporativnega poslovanja, poslovanja s prebivalstvom, upravljanja premoženja, predvsem pa plačilnih in kartičnih sistemov, ter Luko Vesnaverja, predsednika Upravnega odbora Britansko-slovenske gospodarske zbornice z bogatim znanjem in izkušnjami na področju korporativnih financ v regiji. Vsi trije so bili imenovani za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem imenovanja oziroma v primeru novoizvoljenih članov po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj regulatorjev.

"V imenu nadzornega sveta se zahvaljujem delničarjem za izkazano zaupanje in podporo. Prav tako se želim iz srca zahvaliti odhajajočima članoma za njun prispevek k delu nadzornega sveta, obenem pa toplo pozdraviti danes imenovana člana," je po skupščini povedal Primož Karpe. "V funkciji predsednika nadzornega sveta sem imel priložnost in privilegij vrsto let spremljati razvoj tako nadzornega sveta kot same bančne skupine - od priprav na privatizacijo in med tem zahtevnim procesom, pa do današnjega uspešnega poslovanja in ambicioznih načrtov za prihodnost. Skupaj s kolegi iz nadzornega sveta se dobro zavedamo, da izzivi, s katerimi se spoprijema Skupina, in pričakovanja delničarjev zahtevajo strokoven, močno operativen nadzorni svet z najboljšimi mednarodnimi izkušnjami, ki je sposoben nenehnega izboljševanja in enostavnega prehajanja med različnimi modeli upravljanja, od pasivnega, do mentorskega, partnerskega in nadzornega. In ker smo imeli ta privilegij, da se lahko primerjamo z nadzornimi sveti najboljših mednarodnih in globalnih korporacij, smo prepričani, da lahko izpolnimo vaša pričakovanja. Nadzorni svet NLB je dobro uravnotežen in eden najbolj raznolikih mednarodnih nadzornih svetov v regiji, katerega cilj je z izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja ter s svetovanjem zagotavljati dodano vrednost, ob preudarnem obvladovanju tveganj podpirati nadaljnjo rast NLB Skupine, razvijati zaposlene in delničarjem zagotavljati donos," je dodal.

Nadzorni svet NLB d.d. poleg danes imenovanih članov sestavljajo še namestnik predsednika Shrenik Dhirajlal Davda, Cvetka Selšek, Islam Osama Zekry, André-Marc Prudent-Toccanier, Mark William Lane Richards ter dve predstavnici zaposlenih, in sicer Tadeja Žbontar Rems in Sergeja Kočar. Slednji se je mandat prav tako iztekel letos, a jo je Svet delavcev NLB že imenoval za nov mandat.

Potrjene spremembe Politike prejemkov in Poročila o prejemkih

Na Skupščini so delničarji potrdili tudi spremembe Politike prejemkov članov Nadzornega sveta in Uprave NLB d.d. ter Poročilo o prejemkih članov Uprave NLB d.d. v poslovnem letu 2023. Četrta različica politike prejemkov je bila posodobljena tako, da odraža priporočila delničarjev ter vključuje najnovejše smernice in najboljše prakse. Posodobljeno poročilo o prejemkih pa zagotavlja bolj podroben pregled fiksnih in variabilnih prejemkov članov Uprave.

Vsi sprejeti sklepi, skupaj z izidom glasovanja, so na voljo na spletni strani banke.

NLB Komuniciranje