O-STA

100 milijonska izdaja obveznic Telekoma Slovenije

Po uspešno opravljeni prvi prodaji obveznic je družba Telekom Slovenije, d.d., 10. junija 2016 z vpisom v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. izdala 5-letne obveznice z oznako TLS1 v vrednosti 100 milijonov evrov in z nespremenljivo obrestno mero 1,95 odstotka letno.


Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, bodo obveznice TLS1 uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d.

V letu 2016 je NLB z izdajo obveznic in sindiciranim posojilom organizirala financiranje Telekoma Slovenije v skupni vrednosti 400 milijonov evrov

NLB je bila med organizatorji do sedaj najbolj uspešne izdaje podjetniških obveznic v Sloveniji. Vpis obveznic Telekoma Slovenije je za skoraj 70 odstotkov presegel nameravano in končno višino izdaje, kar kaže na veliko zaupanje vlagateljev v Telekom Slovenije in njegovo začrtano strategijo razvoja. Telekom Slovenije bo finančna sredstva, pridobljena z izdajo obveznic, namenil za financiranje investicij. V letu 2016 bo Skupina Telekom Slovenije za investicije namenila do 156 milijonov evrov, kar je za 38 odstotkov več kot v predhodnem letu.

NLB je bila marca 2016 tudi med organizatorji dolgoročnega sindiciranega posojila bank Telekomu Slovenije v višini 300 milijonov evrov, s katerim si je Telekom Slovenije predčasno zagotovil potrebno likvidnost za poplačilo obveznic družbe, ki so bile izdane leta 2009 in zapadejo konec letošnjega leta.

Omenjeno financiranje v letu 2016 pomeni za Telekom Slovenije bistveno izboljšanje njegove strukture virov financiranja.

NLB omogoča slovenskim podjetjem kombinacijo kreditnega in alternativnega financiranja

NLB je v letu 2016 z izdajo komercialnih zapisov družb Gorenje in Mercator ter obveznic družbe Telekom Slovenije uspešno organizirala že tri izdaje dolžniških podjetniških vrednostih papirjev ter s podobnimi izdajami od leta 2014 za slovenska podjetja zbrala že več kot 500 milijonov evrov. Tako NLB, kot največja finančna institucija v Sloveniji, omogoča slovenskim podjetjem kombinacijo kreditnega in alternativnega financiranja.

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost