O-STA

XX. skupščina Loterije Slovenije

Ljubljana, 13. julij 2016

XX. Skupščina Loterije Slovenije, ki je potekala 13. julija 2016, je potrdila rezultate poslovanja Loterije Slovenije v letu 2015:

Loterija je s prirejanjem iger na srečo ustvarila 107,8 milijonov evrov prometa, kar je največ v zadnjih treh letih, udeležencem v igrah je izplačala 5.423.759 različnih dobitkov, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) ter Fundacija za financiranje športnih organizacij (FŠO) sta skupaj prejeli 20 milijonov evrov koncesijskih dajatev,

davek od iger na srečo in davek od srečk je znašal 11,9 milijonov evrov,

dodatnih 2,6 milijonov evrov so iz naslova davka od dobitkov od udeležencev v igrah dobile slovenske občine.

Čisti poslovni izid je znašal dobrih 3,7 milijonov evrov, kar je največ v zadnjih treh letih.

Prisotni delničarji (FIHO, FŠO, Slovenski državni holding, Kapitalska družba in mali delničarji), ki so zastopali 91,5 % kapitala družbe, so se seznanili s sprejetim Letnim poročilom za leto 2015, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2015 ter o potrditvi letnega poročila.

Soglasno so potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2015. Za revizorja za leto 2016 so imenovali revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Prisotni delničarji so soglašali s prodajo domov starejših občanov Medvode in Horjul, sklenjeno med družbo Loterija Slovenije, d. d. kot prodajalcem in družbo Deos Nepremičnine, d.o.o. kot kupcem.