O-STA

Mladinski svet Slovenije za učinkovito reševanje stanovanjskega vprašanja mladih vzpostavlja Stanovanjsko svetovalnico za mlade

Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja mladih. Mladi, ki se odselijo od svojih staršev, si hitreje ustvarijo družino in prevzamejo druge odgovornosti v življenju. So neodvisni in se hitreje oziroma lažje naučijo skrbeti sami zase.

Ugodna rešitev stanovanjskega vprašanja je eden največjih izzivov za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji. Slovenija se namreč po številnih raziskavah uvršča na sam vrh po skupnem deležu mladih, ki živijo pri svojih starših. Zadnja objavljena raziskava OECD-ja, Society a Glance 2016, posebej izpostavlja, da v Sloveniji več kot tri četrtine mladih v starosti med 15 in 29 let živi s svojimi starši, kar Slovenijo uvršča na drugo mesto med državami članicami OECD. Vzroki so predvsem v cenovni nedostopnosti stanovanj in pomanjkanju najemniških stanovanj. Tisti mladi, ki pa se odselijo od svojih staršev, pa zaradi pomanjkanja neprofitnih stanovanj, pristanejo v tržnih. Tam se po rezultatih Ankete za najemnike, ki smo jo na Mladinskem svetu Slovenije opravili leta 2015, soočajo s številnimi težavami. Kar 95% anketiranih najemnikov se je soočilo s kršitvami svojih pravic in nezakonitimi ravnanji najemodajalcev - z visokimi najemninami, negotovimi razmerami, omejeno uporabo stanovanja, postavljanjem v manjvreden položaj, omejevanjem pravic in prepuščenosti samovolji lastnikov.

Rezultati raziskav in Ankete za najemnike kličejo k nujnim spremembam na stanovanjskem področju. Na Mladinskem svetu Sloveniji smo se na njihovi podlagi in v želji mladim omogočiti čim hitrejšo in čim lažjo stanovanjsko osamosvojitev odločili, da uvedemo Stanovanjsko svetovalnico za mlade. S stanovanjsko svetovalnico za mlade bomo tako nadgradili naše aktivnosti na področju reševanja stanovanjske problematike mladih.

Na Mladinskem svetu Slovenije namreč intenzivno spremljamo stanje na nepremičninskem trgu v Sloveniji, še posebej na najemniškem, in predlagamo ustrezne rešitve. Ob tem opažamo, da se mladi pri iskanju ustreznega stanovanja in tekom bivanja v najemniškem stanju soočajo s številnimi vprašanji - od tega, kako poiskati prvo stanovanje, na kaj je potrebno biti pozoren pri iskanju stanovanja, kako urediti pravne zadeve (iz nepremičninskega, socialnega področja,...), kakšen odnos vzpostaviti z najemodajalci do tega, kakšne možnosti ponuja država/občina za ureditev lastnega stanovanjskega problema in kako reševati morebitne nesporazume z najemodajalci oziroma tretjim osebami, ki so povezane s stanovanjem.

Mladi bodo v stanovanjski svetovalnici dobili vse pomembne informacije o možnostih za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja ter informacije in nasvete za reševanje morebitnih problemov, s katerimi se bodo srečevali ob iskanju stanovanja, bodisi pri najemu ali nakupu, ali tekom najemnega razmerja.

Aktivnosti v stanovanjski svetovalnici bodo razdeljene v dva sklopa: v klasično svetovalnico, na katero se mladi lahko obrnejo po pomoč (preko elektronskega naslova) in na aktivnosti ozaveščanja o možnostih za lastno stanovanje in o možnostih reševanja stanovanjskih problemov (okrogle mize, članki, ipd.)

V okviru pilotne izvedbe projekta bomo stanovanjsko svetovalnico za mlade vzpostavili kot informacijsko stično točko v obliki elektronske dostopne točke (stanovanjska.svetovalnica@mss.si). Na podlagi prispelih pobud in vprašanj bomo tekom pilotnega projekta k sodelovanju kot partnerje povabili relevantne deležnike, ki bodo lahko prispevali k uspešni implementaciji stanovanjske svetovalnice. Mladi bodo odgovore na svoja vprašanja dobili na svoj elektronski naslov, vprašanja in odgovori pa bodo brez navedbe osebnih podatkov javno objavljeni na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije. Najpogostejša vprašanja, pobude, predlogi bodo podlaga za širšo razpravo o možnostih reševanja stanovanjskih problemov in bodo vključena v aktivnosti MSS za izboljšanje stanovanjskih pogojev mladih.

Mladinski svet Slovenije namerava z uvedbo stanovanjske svetovalnice mladim ponuditi konkretne odgovore na vprašanja, ki se jim postavljajo tekom iskanja lastnega stanovanja in tekom trajanja najemniškega razmerja. Poznavanje možnosti glede rešitve stanovanjskega vprašanja bo mlade vzpodbudilo k preselitvi v lastno stanovanje. S tem bo hitrejše osamosvajanje mladih in višja stopnja njihove samostojnosti v družbi.

Predsednik MSS Tin Kampl ob tem dodaja: " V Sloveniji se že vrsto let soočamo s posledicami napačnih odločitev na področju stanovanjske politike v začetku 90-tih let. Primanjkuje cenovno dostopnih stanovanj, število prosilcev za neprofitna stanovanja bistveno presega razpoložljive kapacitete, najemniški trg je izrazito neurejen. Država v vseh teh letih ni vzpostavila stanovanjskih razmer, ki bi ustrezale prebivalcem in pripomogle gospodarskemu in družbenemu razvoju. Nejasna in neodločna stanovanjska politika v Sloveniji je še posebej prizadela mlado generacija in onemogočila normalno ter dostojno reševanje njihovega stanovanjskega problema, in posledično osamosvojitev mladih. S stanovanjsko svetovalnico želimo mladim ponuditi potrebno podporno okolje pri reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja, katerega trenutno žal s strani države niso deležni."