O-STA

Potrjen predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na včerajšnji seji potrdili predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma pojasnil, da smo vse pripombe svetnikov na osnutek proračuna za leto 2017 preučili in poskušali njihove predloge tudi upoštevati. Preko razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli sklep o odobritvi projekta za Razširitev poslovne cone Stara vas za prb. milijon evrov nepovratnih sredstev. Prihodki v primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2017 ostanejo tako skoraj nespremenjeni, manj jih je za 180 tisoč evrov - 167 tisoč evrov predstavlja prenos upravljanja s parkirišči na Komunalno podjetje Velenje, tako je prihodek proračuna Mestne občine Velenje za ta znesek nižji. Odhodki so narasli za 37 tisoč evrov in znašajo prb. 40,7 milijona evrov. 6 tisoč evrov smo namenili Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje, 10 tisoč evrov smo namenili Večgeneracijskemu centru Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, ki se prijavlja na razpis in upamo, da bodo pri izbiri uspešni, saj gre za pomembne projekte. Za 5 tisoč evrov smo morali povečati odhodke, in sicer za plače v Muzeju Velenje, 1.500 evrov smo dodatno zagotovili za obdaritev otrok in nastope dedka Mraza, 30 tisoč evrov pa smo namenili za razvoj kmetijskih gospodarstev na našem območju.

V predlogu proračuna za leto 2017 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 40.093.788 evrov ter odhodki in izdatki v višini 40.715.582 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je načrtovano v višini 1.086.160 evrov, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je načrtovano v višini 464.366 evrov.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2017 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe - 3,184 milijona evrov, Razširitev poslovne cone Stara vas - 2,486 milijona evrov, izgradnja oskrbovanih stanovanj - 0,900 milijona evrov, obnove cest po programu koncesije - 0,890 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo - 0,681 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo - 0,569 milijona evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,400 milijona evrov in kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - 0,300 milijona evrov.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje