O-STA

Svetnice in svetniki potrdili odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta in pokopališča Škale

Velenje, 5. december 2016 - Na novembrski seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale.

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje sta podala Urad za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje in Varstveno delovni center Ježek-Velenje (VDC), zaradi potreb po širitvi obstoječega objekta VDC, združitve skupnih športnih igrišč in parkovne ureditve objekta Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter možnosti za rekonstrukcijo, dozidavo, odstranitev in novogradnjo obstoječe telovadnice Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda.

V času javne razgrnitve smo upoštevali še dve pripombi, možnost postavitve enostavnih objektov za potrebe razširjene gostinske ponudbe v centralnem predelu mesta, posebej na območju urejanja C4/3 (Cankarjeva cesta, okolica Centra Nova, atrij pred Kavarno Lucifer, itd.), ter možnost postavitve pomožnih objektov in izgradnjo manjših kleti znotraj atrijev obstoječega objekta št. 36 (vrstne hiše ob Šercerjevi cesti).

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale je podalo Komunalno podjetje Velenje, saj se je za pokopališče Škale pokazala potreba po spremembi zasnove, ki jo določa veljaven prostorski akt. V okviru obstoječega pokopališča je še zelo malo prostih grobnih mest, prav tako pa ni na razpolago žarnega zidu in prostora namenjenega raztrosu pepela. Z odlokom je na novo predvidenih 48 klasičnih družinskih grobov, 115 žarnih grobnih mest, prostor za razsip pepela ter 2 fontani.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje