O-STA

Nižji komunalni prispevek na območju MOV za spodbujanje gospodarstva in večjo konkurenčnost

Velenje, 5. december 2016 - Na torkovi 17. seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje.

Bistveno dopolnitev odloka predstavljajo olajšave za dodatno določene vrste ne-stanovanjskih stavb. Mestna občina Velenje je na podlagi pregleda oz. analize plačanih komunalnih prispevkov v letih od 2009 do 2016 opazila trend zmanjšanja investicij, predvsem pravnih oseb. Prav zaradi spodbude k večji konkurenčnosti (ohranitev delovnih mest), razvoju gospodarstva in podjetništva oz. investicij v industrijo in podjetja, sprejet odlok po novem določa 50 % oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih in upravnih stavb, stavb za storitvene dejavnosti, industrijskih stavb in skladišč, stavb za rastlinsko pridelavo ter stavb za rejo živali, in 100 % oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo gasilskih domov, pokopaliških stavb ter objektov kulturne dediščine, ki se ne uporabljajo v druge namene. Občina bo v teh primerih oproščena sredstva v enaki višini nadomestila iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje želimo na območju naselja Loke pod Paškim Kozjakom urediti oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema, saj se objekti na tem območju oskrbujejo iz lastnih in delno iz skupnih zajetij. V času daljših sušnih obdobij pa je oskrba z vodo iz teh zajetij motena zaradi nezadostnih količin vode. Tako je v odloku dodano novo obračunsko območje, ki je obdelano v posebnem programu opremljanja in daje osnovo za izračun komunalnega prispevka, ki je primerljiv z ostalimi obračunskimi območji.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje