O-STA

Delovni posvet Vlade RS - o prihodnosti ne moremo odločati brez mladih

Ljubljana, 4. maj 2017 - Danes je v prostorih Vlade RS potekala delovni posvet Vlade RS, ki so se je udeležili tudi predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Mreže MaMa, Zavoda Ypsilon, Zadrugatorja in Zavoda 404. Seja Vlade je bila posvečena položaju mladih, vlada pa je na njej obravnavala predloge mladinskega sektorja.

Mladinski svet Slovenije (MSS) je Vladi RS predstavil predloge za izboljšanje položaja mladih na področju zaposlovanja, stanovanjske problematike in participacije, ki so ključna področja v procesu osamosvajanja mladih, kar potrjujejo tudi številne raziskave s področja mladih.

Mladi, ki težko ali sploh ne dobijo zaposlitve, se ne morejo odseliti od staršev, manj participirajo v družbi, so v slabšem zdravstvenem stanju in se težje odločijo za družino. Po mnenju Mladinskega sveta Slovenije je na področju zaposlovanja potrebna večja povezanost med izobraževalnim sistemom in trgom dela; uvedba vseživljenjske karierne orientacije in individualnega načrtovanja v osnovne, srednje ter višje in visoke šole; spodbujanje pridobivanja kompetenc in veščin v različnih procesih neformalnega izobraževanja; programi za spodbujanje (socialnega) podjetništva in podjetnosti med mladimi; ter preventivni in kurativni ukrepi za preprečevanje prekarnih oblik dela.

Slovenija sodi v sam vrh po deležu mladih, ki najdlje ostajajo pri starših; čeprav bi si želeli, da je ta statistika posledica dobrih medgeneracijskih družinskih odnosov, pa so v realnosti mladi prisiljeni ostati pri starših, saj si ne morejo privoščiti lastnega stanovanja. MSS predlaga, da država prevzame poroštvo za stanovanjske kredite in zagotovi stimulativno davčno politiko za nakup prvega stanovanja; sistemsko ureditev področja stanovanjskih zadrug in povečanje fonda neprofitnih namenskih stanovanj za mlade; povečanje odstotka BDP, ki je namenjen za gradnjo neprofitnih stanovanj in hkratno pogostejšo preverjanje upravičenosti do bivanja v neprofitnih stanovanjih; poenostavitev in pocenitev investicijskih postopkov pri preureditvi in ali gradnji hiš in izdajanje odločb v zakonsko predpisanem roku.

Za Slovenijo je značilna zelo nizka participacija mladih v družbi, še posebej pa to velja za konvencionalno politično participacijo. Apatičnost mladih je posledica slabe informiranosti mladih o možnostih participacije, negativne stigmatizacije tistih mladih, ki so vključeni v določene oblike participacije in neupoštevanja glasu mladih v družbi. Predstavniki mladih predlagamo uvedbo državljanske vzgoje v najširšem pomenu v šolske kurikulume na vseh ravneh; okrepitev strukturiranega dialoga z mladimi na lokalni, državni in evropski ravni; vključenost mladih v oblikovanje javnih politik; razmislek o spremembah volilnega sistema, ki bo omogočil večjo izvoljivost mladih kandidatov in večji vpliv mladih na volilni rezultat ter zagotovitev ustreznih finančnih, administrativnih in infrastrukturnih podpor mladinskim organizacijam za kakovostno opravljanje njihovih nalog.

Vladi RS je MSS predlagal tudi nekaj ključnih korakov, ki bi jih vlada naj storila v naslednje pol leta:

- Vlada RS naj naredi natančen pregled vseh praznih stanovanj v lasti Republike Slovenije (tudi tistih, ki so pod okriljem DUTB), ta seznami predstavi mladim in delež teh stanovanj namensko nameni za stanovanja za mlade.

- Zaradi vloge in pomena mladinskih organizacij pri razvoju mladega posameznika v odgovorno osebo v družbi, naj Vlada RS za leto 2018 poveča sredstva Urada RS za mladino za delovanje mladinskih organizacij.

- Vlada RS naj pripravi okvir za vzpostavitev ustreznega sistema priznavanja in vrednotenja kompetenc in veščin, pridobljenih v različnih procesih neformalnega izobraževanja, usposabljanja in priložnostnega učenja.

- Vlada RS naj uresniči priporočila Računskega sodišča RS, ki ji jih je navedlo v svojem revizijskem poročilu "Učinkovitost mladinske politike", pri čemer naj Vlada RS še posebej:

· zagotovi sistematično in centralno spremljanje vseh podatkov, ki se nanašajo na mlade. Ukrepi, ki jih Vlada RS sprejema danes namreč pogosto temeljijo na pomanjkljivih in zastarelih podatkih in zaradi tega ne prinašajo potrebnih učinkov.

· izboljša medresorsko usklajevanje vseh ministrstev, saj trenutno ministrstva pogosto pri pripravi konkretnih ukrepov za mlade med seboj ne sodelujejo, pogosto pa tudi sprejemajo stališča in ukrepe, ki so med seboj kontradiktorni.

· uredi sistemsko financiranje ukrepov mladinske politike, saj je danes velika večina od njih vezana na uspešnost pridobitve evropskih sredstev in politične volje trenutne oblasti.

Maja Hostnik iz mreže Mama dodaja: 'Ko smo spoznali, da aktualna Vlada RS vztrajno nagovarja tudi mlade in se v večji meri, kot prejšnje sestave, posveča problematikam mladih, se je Mreža MaMa toliko bolj začela povezovati in sodelovati. Zastopamo interese 47 mladinskih centrov kar pomeni, da smo aktivni v 43 občinah po vsej Sloveniji. Vesela sem, da smo v obdobju zadnjih let aktivno sodelovali in se povezovali na različnih področjih, z odločevalci predvsem v okviru strukturiranega dialoga. Verjamem, da se občutki in prepričanja mladih, glede njihovih možnosti za soustvarjanje pogojev za izboljšanje njihovega položaja, dvigujejo in se mladi počutijo bolj opolnomočene, kar je prav, a zavedam se, da je pred nami še dolga pot in vesela sem, da smo se sestali s predsednikom Vlade RS in ministricami in ministri ter predstavili predloge mladih in mladinskih centrov iz strukturiranega dialoga.'

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije je izpostavil: 'Veseli nas, da je Vlada RS prepoznala mlade kot relevantnega partnerja. O prihodnosti namreč ne moremo odločati brez mladih, ki bomo to prihodnost živeli. Teme kot so zaposlovanje, stanovanjska problematika, participacija in medgeneracijska solidarnost za Mladinski svet Slovenije, krovno mladinsko organizacijo, predstavljajo strateška področja izjemnega pomena. Zato je prav, da se mlade vključuje v vse ravni odločanja: lokalno, državno in evropsko raven. V MSS upamo, da bo Vlada RS današnji delovni posvet nadgradila z vključevanjem predstavnikov mladih v posvetovalne in odločevalske organe, kot na primer Ekonomsko-socialni svet.'

Na Mladinskem svetu Slovenije od Vlade RS pričakujemo, da njeni sklepi ne ostanejo samo črka na papirju, ampak bo naša priporočila začela uveljavljati tudi v praksi in s tem aktivno pristopila k izboljšanju položaja mladih.

Za vprašanja ali pojasnila nas kontaktirajte na pr@mss.si ali 040 797 994 (Klemen)

Mladinski svet Slovenije