O-STA

21. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 30. maj 2017 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 21. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je do odmora vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, po odmoru je vodenje seje prevzel podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 20. seje Sveta Mestne občine Velenje in zapisnik skupne izredne seje občinskih svetov Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (imenovan Franc Sever), Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje (imenovan Marko Pritržnik), Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo (preneha mandat Srečku Dobelšku) in Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline (preneha mandat Srečku Dobelšku).

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik je predstavil Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-103 Razširitev Poslovne cone Stara vas v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020.

Sklep o uskladitvi vrednosti projekta je pripravljen na osnovi zahtev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki določa pogoje sofinanciranja projekta s sredstvi evropske kohezijske politike in s sredstvi sofinanciranja investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin. Mestna občina Velenje pri načrtovanju/sprejetju proračuna za leto 2017 še ni imela pridobljenega Sklepa o sofinanciranju projekta Razširitev poslovne cone Stara vas in tudi ne podpisane pogodbe o sofinanciranju projekta, ki je bilo načrtovano v višini 977.040 evrov. Mestna občina Velenje je 26. 1. 2017 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije Razširitev poslovne cone Stara vas v višini sofinanciranja do največ 979.564 evrov. Zahteva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je tudi, da so v projekt vključena samo sredstva, ki so bila za projekt namenjena v letu 2016 in načrtovana za leto 2017 ter so potrebna za izvedbo I. faze razširitve. Za izpolnitev tega pogoja predlagamo, da sredstva v skupni višini 850.000 evrov, načrtovana za nadaljnjo širitev poslovne cone Stara vas v letih 2018 do 2020, izločimo iz projekta in jih z rebalansom proračuna za leto 2017 vključimo v proračun in NRP z novim projektom Razširitev poslovne cone Stara vas - II. faza. Predlog sklepa je bil sprejet.

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje je predstavila direktorica Centra za socialno delo Velenje Valerija Kidrič.

S sprejetim sklepom Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Velenje za delovne dni 17,91 evrov/uro, v nedeljskem času 22,21 evrov/uro, za praznične dni 23,28 evrov/uro. Pomoč na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Velenje v letu 2017 je svetnicam in svetnikom predstavil direktor Zdravstvenega doma Velenje mag. Janko Šteharnik. S sprejemom sklepa so svetnice in svetniki izdali soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2017 do višine 284.450 evrov za nakup ultrazvočnega aparata za trebuh, sanitetnega kombija, kombija za ne nujne prevoze, osebnega vozila in opreme za parodontološko ordinacijo, pri čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči 65 tisoč evrov.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrič je predstavila Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2016

V premoženjski bilanci občine za leto 2016 se izkazuje knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti proračuna Mestne občine Velenje, enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Velenje (posredni uporabniki proračuna), in ožjih delov lokalnih skupnosti (neposredni uporabniki proračuna).

Premoženjska bilanca je sestavljena na obrazcu "Skupna premoženjska bilanca občine" po metodologiji za izpolnitev obrazca premoženjske bilance. Premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2016 znaša 238.203.233 evrov in je za 1.074.003 evrov večje kot v letu 2015 (237.129.230 evrov).

Mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, je predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova (parcela 674/10) iz javnega dobra in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017.

V Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova (parcela 674/10) iz javnega dobra je nepremičnina v izmeri 29 m2 v Črnovi in je vpisana kot javno dobro. Predmetno zemljišče v naravi ne predstavlja površino ceste. Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last Mestne občine Velenje, za katero je predvidena sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo občina pridobila zemljišče preko katerega poteka kategorizirana javna cesta Nanojca-Zg. Lipje.

S Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017 se odhodki za nakup zemljišč v letu 2017 povečajo za predvidoma 210.000,00 evrov in se sedaj s tem načrtom predvidevajo v višini 806.900,00 evrov.

Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021 in Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga sprejeli.

Svetnice in svetniki so tudi sprejeli Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2017 in Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017, ki ju je predstavil Anton Brodnik vodja Urada za komunalne dejavnosti.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s številnimi poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 21. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Podrobnejšo vsebino posameznih točk vam bomo poslali v naslednjih dneh.

Seja je bila končana ob 15. 10.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje