O-STA

Jutri 22. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 26. junij 2017 - Jutri, v torek, 27. junija, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 22. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Položaj Bolnišnice Topolšica

3. Predstavitev poslovanja in vizije razvoja družbe Golte

4. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo

6. Predlog Sklepa o imenovanju člana javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline

7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

8. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017

9. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18

10. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18

11. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019

12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)

13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, v Velenju

14. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2016

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje