O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov

Velenje, 13. november 2017 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za

1. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 in

2. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019.

Gradivo bodo svetnice in svetniki obravnavali na 24. seji Sveta Mestne občine Velenje v ponedeljek, 27. novembra 2017.

Na spletni strani smo v Prilogah 1 do 4 h Glasilu št. 25. Sveta Mestne občine Velenje objavili vsebino aktov in obrazec za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronski naslov, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovane pozitivne učinke pripombe. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Poziv bo na spletni strani objavljen 8 dni. Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu akta, ki se bo obravnaval na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje