O-STA

25. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 21. december 2017 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 25. seja Sveta Mestne občine Velenje. Prvi del seje je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, v nadaljevanju pa je vodenje seje prevzel podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 24. seje.

Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o razporeditvi poslovnega izida in Predlog Letnega programa športa v Mestne občine Velenje za leto 2018 je predstavil Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti.

Svet Mestne občine Velenje je aprila 2017 s Sklepom o razporeditvi poslovnega izida odločil, da se presežek v višini 251.571 evrov nameni za investicije v morebitne nove prostore lekarne in v opremo lekarne. Javni zavod Lekarna Velenje te investicije v letu 2017 ne bo izvedel, saj le-ta v letu 2017 ni izvedljiva in nujno potrebna. Zato v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje s Spremembo sklepa o razporeditvi poslovnega izida predlagamo, da od zneska 251.571 evrov odštejemo znesek v višini 40.510 evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje, preostali znesek pa se v skladu z 11. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje, javni zavod Lekarna Velenje vplača v proračun Mestne občine Velenje.

Sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto 2018 so določeni programi športa, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu. Iz proračuna Mestne občine Velenje se bo za proračunsko leto 2018 za programe športa zagotovilo 1.940.712 evrov, in sicer 698.412 evrov za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture in 1.242.300 evrov za dejavnosti izvajalcev programa, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018. Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

Program so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Sklepa o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje je predstavila vodja projektne skupine Helena Knez. Ministrstvo za javno upravo je objavilo končni seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti na gospodinjstvo natančno. Med kraji, kjer so bele lise, je tudi Mestna občina Velenje, in sicer leta 2017 je bilo 244 gospodinjstev umeščenih v geografsko območje redke poseljenosti. V Mestni občini Velenje želimo vsem občanom in podjetjem v občini zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov in jim s tem omogočiti polno sodelovanje v digitalni družbi. Omogočiti želimo dostop do digitalnih aplikacij, storitev in vsebin, kakor tudi sodelovanje pri ustvarjanju. Namen načrta je ugotoviti dejansko stanje pokritosti s širokopasovno infrastrukturo v Mestni občini Velenje, bele lise pokritosti ter možne načine pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na teh območjih. Z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja želimo vsaj 96 odstotkom gospodinjstev zagotoviti dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s, ostalim gospodinjstvom pa vsaj 30 Mb/s.

Svetnice in svetniki so sklep podprli.

S Predlogom Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje smo zaradi aktualnih sprememb posodobili obstoječ pravilnik, iz katerega smo izločili izvedbo silvestrovanja (silvestrovanje bodo izvajali izmenično Zavod za turizem Šaleške doline, Festival Velenje in Mestna občina Velenje), dopolnili smo člene glede na prenesene pristojnosti oziroma naloge iz Mestne občine Velenje na Zavod za turizem Šaleške doline ter posodobili določbe pravilnika glede na izkušnje izvedenih razpisov iz preteklih let.

Pravilnik so svetnice in svetniki sprejeli.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2018 in Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2019. Proračuna za leti 2018 in 2019 so svetnice in svetniki sprejeli. Več o vsebini odlokov vas bomo še obveščali.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje), ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga sprejeli. Prav tako je mag. Branka Gradišnik svetnice in svetnike seznanila s Predlogom Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018 in Predlogom Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje) je podal bodoči investitor, ki želi na JV delu območja zgraditi poslovni objekt po enakih urbanistično arhitekturnih načelih, kot je predpisano za celotno severno območje. Pobudo za spremembo in dopolnitev obstoječega odloka je podal tudi član Odbora za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki je predlagal, da se v odloku pri možnih namembnostih predvidenih objektov doda tudi gostinska in trgovska dejavnost. V času javne razgrnitve je podala pobudo za spremembo in dopolnitev odloka tudi občanka, glede višinskih gabaritov objektov, zaradi ohranjanja vedut na objekt Stare elektrarne, ki je zaščiten kot kulturna-industrijska dediščina. Pobuda bo upoštevana ob novih spremembah in dopolnitvah prostorskega akta, ko bodo znani investitorji posameznih objektov in njihove potrebe glede izrabe prostora.

Predvidene spremembe in dopolnitve ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidena je le zgoraj opisana sprememba in dopolnitev odloka, v katerem bodo predpisani enotni pogoji in merila za urbanistično-arhitekturno oblikovanje celotnega območja Tehnološkega parka Velenje.

S Predlogom Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018 se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2018 načrtuje v orientacijski vrednosti 2.523.837,03 evra. Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2018 načrtujejo v orientacijski vrednosti 421.749 evrov.

Sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

S Predlogom Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019 se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2019 načrtuje v orientacijski vrednosti 2.523.837,03 evra. Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2019 ne načrtujejo.

Sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

Svetnice in svetniki so sprejeli Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018. Koncesionar mora konec vsakega leta pripraviti Letni program izvajanja javne službe, ki ga potrdi občinski svet. V predlogu investicijskega vzdrževanja za leto 2018 je vključeno barvanje drogov, zamenjava prižigališča (Stara vas), ravnanje ter antikorozijska zaščita drogov, zamenjava drogov, zamenjava svetilk in zamenjava razsvetljave v podhodu Foitova. Ocena rednega vzdrževanja je okoli 25 tisoč evrov.

Program so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2018 je predstavil direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori. V okvirnem programu dela se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za razpravo in odločanje v svetu. Prav tako so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta. Okvirni program dela so svetnice in svetniki sprejeli.

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnima poročiloma Nadzornega odbora Mestne občine Velenje o opravljenem nadzoru javnega naročila "Adaptacija 11 stanovanj" in o opravljenem nadzoru zaposlovanja v občinski upravi MO Velenje in v organu skupne občinske uprave MIRVO v letu 2016, ki ju predstavil predsednik nadzornega odbora Anton Žove.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s številnimi poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 25. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Seja je bila končana ob 14.40.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje